Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1282 (2008-2009)
Innlevert: 05.06.2009
Sendt: 05.06.2009
Besvart: 11.06.2009 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): I kommunale foretak velges styremedlemmer av kommunestyret, men i tillegg velges ansatterepresentanter av og blant de ansatte.
Finnes det noe krav i loven om at det må velges ansatterepresentanter av begge kjønn i tilfeller hvor dette ikke er nevnt i foretakets egne vedtekter?

Begrunnelse

Når det velges ansatterepresentanter er det viktig å kunne velge de personene som flertallet av de ansatte mener er best egnet til å ivareta oppgaven som styremedlem. I mange foretaket er en stor overvekt ansatte enten menn eller kvinner, noe som naturlig nok vil føre til at de 2 best egnede og ønskede kandidatene ofte kan være av samme kjønn. Dette vil kunne føre til at styrets totale kjønnssammensetning ikke lenger oppfyller intensjonen om krav til likestilling. Det stilles krav til kjønnsfordeling blant representantene som oppnevnes av et kommunestyre, men i disse tilfellene kan representanter velges blant et nærmest ubegrenset antall personer. Hvis det stilles samme krav til kjønnsbalanse også når de ansatte skal velge sine representanter, vil det kunne oppfattes som en svakhet hvis de må begrense sine valg ved å velge personer fra begge kjønn.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Kommuneloven § 29 nr. 4 andre punktum fastsetter at bestemmelsene i lovens §§ 36 til 38a kommer til anvendelse når det gjelder kommunale foretak. Dette innebærer at de krav loven setter til kjønnsmessig sammensetning vil gjelde når kommunestyret foretar valg av styre for foretakene.

Kravene til kjønnsmessig balanse vil imidlertid bare gjelde de styremedlemmer som blir valgt av kommunestyret. Dette har sammenheng med at lovens regler om kjønnsmessige fordeling kun omfatter representanter som velges/oppnevnes av kommunestyret. Det stilles ikke tilsvarende krav når det gjelder valg som foretas av andre grupper, i dette tilfelle de ansatte i foretakene. Deres representanter kan således ha en kjønnsmessig fordeling som ikke er i overensstemmelse med kommunelovens regler.