Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1283 (2008-2009)
Innlevert: 05.06.2009
Sendt: 08.06.2009
Besvart: 17.06.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Pensjonsordningen for sykepleiere er lovfestet og omfatter sykepleiere i offentlig og privat virksomhet. Arbeids- og administrasjonsdepartementet har ansvar for ordningen. Sykepleierordningen forvaltes og administreres i dag av livsforsikringsselskapet KLP, etter en avtale med Sosialdepartementet fra 1962, men har aldri vært satt ut på anbud selv om tjenesten kan utføres av andre.
Mener statsråden dette er i tråd med god offentlig innkjøpspraksis, og vil statsråden ta initiativ til å anbudsutsette dette innkjøpet?

Begrunnelse

Pensjonsordningen for sykepleiere er lovfestet og omfatter sykepleiere i offentlig og privat virksomhet. Ordningen gir rett til alderspensjon, uførepensjon og etterlatteytelser etter tilsvarende regler som i Statens Pensjonskasse og de kommunale pensjonsordningene. Ordningen er fondert.
Arbeids- og administrasjonsdepartementet har ansvar for ordningen. Det fremgår ikke av lov om pensjonsordning for sykepleiere hvem som skal forvalte og administrere ordningen. Sykepleierordningen forvaltes og administreres i dag av livsforsikringsselskapet KLP etter en avtale med Sosialdepartementet fra 1962. Det er snakk om forvaltning av anslagsvis 40 mrd kroner, og det blir betalt inn anslagsvis 4 mrd kroner i årlige premier. Forvaltning og administrasjon av ordningen har aldri vært satt ut på anbud, selv om dette kan gjøres av andre livsforsikringsselskap som leverer offentlig tjenestepensjon, og ikke vil påvirke sykepleiernes rettigheter i ordningen.
Stortinget har for tiden stortingsmelding nr 36 (2008-2009) Det gode innkjøp til behandling.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Pensjonsordningen for sykepleiere ble etablert ved lov 22. juni 1962 nr. 12 med formål å bedre sykepleiernes pensjonsforhold, samt sikre rekruttering til yrket. Ordningen gjaldt opprinnelig offentlig godkjente sykepleiere ansatt i privat og kommunal/fylkeskommunal virksomhet. Fra 1. januar 2002 (i forbindelse med sykehusreformen) ble ordningen utvidet til også å omfatte sykepleiere i statlig virksomhet. Pensjonsordningen er obligatorisk, og har siden ikrafttredelsen i 1962 blitt administrert av Kommunal Landspensjonskasse (KLP) etter avtale med daværende Sosialdepartementet. Ordningen har eget styre oppnevnt av departementet, der blant annet sykepleierne og arbeidsgiverne er representert. Pensjonsordningen for sykepleiere er forsikringsteknisk oppbygd med fond som dekker forpliktelsene, og finansieres ved innskudd fra sykepleierne og tilskudd fra deres arbeidsgivere. Arbeidsgiverne betaler i tillegg et egenkapitaltilskudd. Fondet utgjorde i 2007 om lag 40 milliarder kroner.

Sykepleierpensjonsordningen gir pensjoner etter bestemmelser som i hovedsak svarer til reglene i Statens Pensjonskasse og de kommunale tjenestepensjonsordningene. Pensjonene samordnes med andre pensjonsytelser etter bestemmelsene i samordningsloven. Det vil være nødvendig med visse justeringer i regelverket i tråd med Stortingets pensjonsforlik fra mai 2005 og avtalen som ble inngått i lønnsoppgjøret 2009 i offentlig sektor.

Jeg er kjent med at avtalen om den daglige administrasjon og forvaltning av Pensjonsordningen for sykepleiere ble inngått for en god del år tilbake. Jeg ser imidlertid ikke at det er et umiddelbart behov for å revurdere dette avtaleforholdet nå.