Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1292 (2008-2009)
Innlevert: 05.06.2009
Sendt: 08.06.2009
Besvart: 17.06.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Undertegnede viser til Ot.prp. 90 (2008-2009), og spesielt til § 2 i lovforslaget der det heter: "Enhver har på forlangende plikt til uten hinder av taushetsplikt å gi det oppnevnte utvalget de opplysninger som er nødvendige for utvalgets arbeid."
Medfører dette at journalister ut fra lovforslaget plikter å oppgi sine kilder dersom utvalget ber om det?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 8. juni 2009 der stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo ber om en redegjørelse for om lovforslaget i Ot.prp. nr. 90 (2008-2009) medfører at journalister plikter å oppgi sine kilder dersom utvalget ber om det.

Etter at innstilling ble avgitt av helse- og omsorgskomiteen den 11.06.09, er lovforslagets § 2 foreslått endret. Dette ble også vedtatt av Odelstinget 15.06.09.