Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1311 (2008-2009)
Innlevert: 09.06.2009
Sendt: 10.06.2009
Besvart: 18.06.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): I St.prp.nr. 71(2008-09) vil Stortinget gi sitt samtykke til at EØS-komiteen kan endre protokoll 10 i EØS-avtalen om formaliteter i forbindelse med godtransport mellom landene. Endringen medfører nye regler og mer byråkrati for godstransport fra 1.juli i år. Næringslivet som skal innrette seg etter nye regler om kort tid, har ikke fått noen informasjon om hvordan de skal innrette seg. Når de henvender seg til tolletaten så vet de like lite, og det henvises til svenske regler.
Hva vil statsråden gjøre med denne situasjonen?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Stortinget ga 15. juni 2009 sitt samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komitéen om endring av protokoll 10 i EØS-avtalen om forenkling av kontroll og formaliteter i forbindelse med godstransport, jf. St.prp. nr. 71 (2008-2009) og Innst. S. nr. 303 (2008–2009).

Bakgrunnen er nye tollregler i Norge og i EU med krav om forhåndsvarsling av varer før inn- og utførsel av varer, etablering av et system med autoriserte økonomiske operatører/foretak (”Authorised Economic Operators, AEO”) som skal gis visse lettelser fra varslingsplikt/kontroll, og samordning av de kriterier som skal legges til grunn for risikovurdering. Formålet med det nye tollregelverket er å bekjempe terror og helse- og miljøfarer.

Endringen i protokoll 10 skal sikre at de nye reglene ikke blir en unødvendig handelsbarriere for vareførsel mellom Norge og EU. Endringen vil bl.a. innebære at Norge etablerer et tilsvarende system som EU for risikohåndtering av gods som eksporteres til eller importeres fra tredjeland. Dette systemet er i samsvar med anbefalinger fra Verdens tollorganisasjon. Endringen skal tre i kraft 1. juli 2009, men slik at ordningen med forhåndsvarsel av varer skal være frivillig inntil 31. desember 2010.

Endringen i protokoll 10 innebærer at varer mellom Norge og EU unntas fra varslingsplikt, slik at kun varer mellom Norge og andre tredjeland (ikke-EU-land) skal varsles på forhånd. For Norges del vil dette omfatte landeveis trafikk over Storskog (Norge/Russland) samt noe fly- og båttrafikk. Uten en endring i protokoll 10 ville all vareførsel mellom Norge og EU måtte forhåndsvarsles etter EUs regler.

Jeg vil understreke at endringene i tollregelverket skjer på bakgrunn av en utstrakt dialog med næringslivet over lengre tid. Endringen er ønsket fra næringslivets side fordi alternativet, som ville innebære ikke å gjøre noe, ville være mye mer uheldig. Det ville i så fall, som nevnt ovenfor, betydd at all vareførsel mellom Norge og EU skulle varsles på forhånd etter EUs tollregler. Jeg mener derfor at vi kan si oss fornøyde med det forhandlingsresultatet som vi har kommet fram til med EU.

Når det gjelder informasjon til næringslivet kan jeg ikke se at det kunne vært tilrettelagt særlig bedre enn det har blitt gjort i denne saken. Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) opprettet våren 2008 et eget kontaktforum med næringslivet for å sikre informasjon til de mest sentrale aktørene. I dette forumet har bl.a. representanter fra Logistikk- og transportindustriens landsforening (LTL), NHO, Rederiforbundet, Posten Norge og Lastebileierforbundet deltatt. Tilbakemeldingene fra representantene i forumet har vært udelt positive.

Videre vil jeg vise til at det ligger mye informasjon om forhåndsvarsling for næringslivet på toll.no. Forskrifter om forhåndsvarsling var videre på høring høsten 2008. I tillegg har toll- og avgiftsetaten deltatt med informasjon og presentasjoner på en rekke samlinger og møter i regi av næringslivets interesseorganisasjoner. Tollregionenes infosentra skal ifølge TAD også være godt oppdatert om regelverket og er behjelpelige med veiledning.

Finansdepartementet har for øvrig hatt kontakt med TAD om spørsmålet til representanten Flåtten. TAD opplyser at etaten ikke generelt henviser til svenske regler, dersom da ikke spørsmålet helt spesifikt gjelder kun svenske regler eller EU- regler.

TAD har fått svært god tilbakemelding fra de viktigste næringslivsorganisasjonene for sitt arbeid med saken. Etter det jeg har blitt gjort kjent med fra TAD opplever aktørene at informasjonen om saken har vært god, at de har blitt trukket aktivt inn i prosessen og at de har hatt en god dialog med toll- og avgiftsetaten om de nye reglene og avtaleforhandlingene med EU.

Min vurdering er at denne saken er et godt eksempel på at norske myndigheter gjennom sin dialog med EU-myndigheten, har oppnådd resultater som er til gode for norsk næringsliv, og jeg er meget godt fornøyd med den praktiske oppfølgingen i tolletaten.