Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1313 (2008-2009)
Innlevert: 09.06.2009
Sendt: 10.06.2009
Besvart: 17.06.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Vil statsråden sørgje for at det vert utgreidd alternative løysingar i samband med ny 420 KV kraftlinje Ørskog - Fardal, angåande jord eller sjøkabling som alternativ til luftspenn, spesielt ut i frå kva ny teknologi kan gjere mogleg?

Begrunnelse

Sunnmørsalpane framstår i dag som ei "urørt naturperle". Kombinasjon av blåe fjordar, grøne dalar og snøkledde fjell i eit alpint fjellandskap, blir ofte brukt som "logoen" når Noreg presenterer seg som turistdestinasjon i utlandet. Dette unike landskapet var også grunnen til at UNESCO i juli 2005 inkluderte Geirangerfjorden og Nærøyfjorden med omland på lista over verda sine viktigaste kultur og naturverdiar. Frå eit lokalt og nasjonalt perspektiv vil det verte opplevd som eit svært kraftig inngrep i vår flotte natur å skulle trekke ei gedigen kraftlinje gjennom desse vakre landskapsformene. I samband med forslag om ny 420 kV kraftlinje Ørskog - Fardal bør det settast i gang ei tillegsutgreiing i forhold til jord- og sjøkabling av SVC linje, minimum mellom Nordfjordeid og Ørskog, alternativt heile linja dersom det er høve til å kople på småkraftverk undervegs. Eg ser ingen grunn til at departementet skal vente med å be om ytterlige utredningar til konsesjon er gitt frå NVE til Statnett. Det haster no å få på plass ei løysing, og det er viktig at saka er godt nok utgreidd, det er den ikkje i dag.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Kraftframføring i sentralnettet medfører bygging av vital infrastruktur for å sikre alle deler av landet trygg og sikker kraftforsyning. Sentralnettsanlegg strekker seg gjennom en rekke kommuner og berører mange mennesker ute i distriktene. Det er derfor av stor betydning at vi går frem på rett måte når slike vedtak skal fattes av konsesjons-myndighetene. Vi har en forvaltningsstruktur innenfor energisektoren som sikrer toinstansbehandling gjennom klage der førsteinstansen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fatter vedtak etter en omfattende saksbehandling. Vedtakene fra NVE om framføring av kraft er gjenstand for klage til Olje- og energidepartementet. For at klagebehandlingen skal bli så god som mulig for alle de som er berørt, er det viktig at klageinstansen ikke engasjerer seg i saken før klagene er innkommet, og saken er oversendt til klagebehandling fra NVE.

NVE har nå nylig gitt Statnett konsesjon for bygging og drift av en 420 kV kraftledning fra Fardal til Ørskog. Vedtaket innebærer at ledningen skal bygges som luftledning. I konsesjonsprosessen er flere kabelløsninger utredet og vurdert.

Fra flere hold er det gitt klart uttrykk for at vedtaket vil bli påklaget til Olje- og energidepartementet. Dermed iverksettes en ordinær klagebehandling etter forvaltningslovens regler. NVE forbereder klagesaken før oversendelse til Olje- og energidepartementet.

Først når saken på denne måten kommer til behandling i departementet, vil spørsmålet om behovet for ytterligere utredninger bli gitt en inngående vurdering.