Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1319 (2008-2009)
Innlevert: 10.06.2009
Sendt: 11.06.2009
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 18.06.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Mener statsråden at kraftlinjevedtaket slik det nå er vedtatt og presentert fra Regjeringen, Statsnett og NVE, er fremtidsretta og miljømessig forsvarlig, eller vil statsråden se på saken med nye øyne for å finne bedre og mer miljømessig gode løsninger med mer kabling?

Begrunnelse

Norges Vassdrags og energidirektorat (NVE) har til tross for stor motstand, sagt ja til den kontroversielle kraftlinja mellom Sunnmøre og Sogn, uten å ta nødvendige miljømessige hensyn ved å kable i de mest sårbare områdene.
Kraftlinja er svært kontroversiell, og i prosessen har det vært tatt i bruk karakteristikker som "monsterlinja" noe som begrunnes med at den vil bli tre ganger så stor som eksisterende linje i området. Samtidig blir det sagt at all vegetasjon i en slik kraftgate må bort med 50 meters bredde, noe som blir et svært dramatisk og varig inngrep i naturen. Slik vedtak og godkjenninga fra NVE nå ligg, er det lagt altfor lite vekt på natur, miljø og hensynet til kulturlandskapet, noe tidligere statsråd Odd Roger Enoksen i sin tid bedyret at det ville bli. (NTB 27.08.2007) Enoksen uttalte da også følgende: "Produksjon og transport av kraft skal skje så skånsomt som mulig." Det har over lang tid, og fra flere hold vært pekt på at Statsnett må utgreie andre alternativ med langt mer kabling i sårbare områder. Det er derfor en stor skuffelse at Regjeringen, og spesielt Miljødepartementet ikke har tatt de mange innspillene på alvor.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Jeg legger til grunn at stortingsrepresentanten i sitt spørsmål viser til NVEs vedtak av 10.d.m om å gi konsesjon til bygging og drift av en 420 kV kraftledning mellom Ørskog og Fardal.

Vedtaket fra NVE er gjenstand for klage til Olje- og energidepartementet. Fra flere hold er det gitt klart uttrykk for at vedtaket vil bli påklaget. For at klagebehandlingen skal bli så god som mulig for alle de som er berørt, er det viktig at klageinstansen ikke engasjerer seg i saken før klagene er innkommet, og saken er oversendt til klagebehandling fra NVE. I klagebehandlingen vil departementet gå nøye gjennom alle sider av saken. Behovet for ytterligere utredninger vil da bli gitt en inngående vurdering.

Stortingsrepresentanten viser i sin begrunnelse til hensynet til natur, miljø og kulturlandskap ved vedtak om framføring av kraftledninger. I Ot. prp. nr. 62 (2008-2009) la regjeringen fram strategien for økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i kraftledningssaker. Jeg gjør oppmerksom på at det ble gitt tilslutning til regjeringens strategi ved behandlingen i Odelstinget av Innst. O. nr. 104 (2008-2009).