Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1336 (2008-2009)
Innlevert: 12.06.2009
Sendt: 15.06.2009
Besvart: 22.06.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Sykehuset Innlandet legger ned den private ambulansetjenesten, og vil med dette påføre sykehuset som allerede i dag har en svært anstrengt økonomi en merkostnad på 30-40 mill. kr per år i tillegg til et behov for investeringer på ca. 45 mill.
Mener statsråden at dette vedtaket ivaretar målet om flest og best mulig helsetjenester for de midlene som bevilges til helsetjenester og pasientbehandling, og vil statsråden sørge for at dette meningsløse og fordyrende vedtaket omgjøres slik at dagens gode ordning opprettholdes?

Begrunnelse

Sykehuset Innlandet vedtok i april å overta all ambulansedrift i Innlandet. 230 arbeidsplasser i private ambulansebedrifter skal som en konsekvens av vedtaket legges ned. Sykehusets utgifter til drift av ambulansetjenesten øker med 30 til 40 mill. kroner per år, og det må investeres for om lag 45 mill. kroner for at vedtaket skal la seg gjennomføre. At kvaliteten på den private ambulansedriften i Innlandet er god, er ikke bestridt. Til tross for dette økes kostnadene til tjenesten i en tid hvor det skal kuttes både i årsverk og antallet senger på sykehuset.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: De regionale helseforetakene skal i henhold til spesialisthelsetjenesteloven sørge for at befolkningen tilbys spesialisthelsetjeneste, herunder ambulansetjeneste. Tjenestene kan ytes av helseforetakene selv, eller ved at det inngås avtaler med andre tjenesteytere.

Det overordnede ansvar for ambulansetjenesten i Innlandet er lagt til Sykehuset Innlandet ved divisjon prehospitale tjenester. Ambulansetjenesten i Innlandet består i dag av 52 ambulanser. Foretaket er selv ansvarlig for daglig drift av ambulansetjenesten tilknyttet sykehusene Gjøvik, Lillehammer og Tynset, i alt 11 ambulanser (70 årsverk). All øvrig ambulansetjeneste drives på kontrakt med private utøvere, humanitære organisasjoner og en kommune (230 årsverk). Disse utøver ambulansetjeneste i tråd med de krav som er nedfelt i egen avtale mellom Sykehuset Innlandet og den enkelte utøver. Sykehuset Innlandet har det fulle ansvaret for det medisinske tilbudet som gis, mens de private utøverne har arbeidsgiveransvaret for de ansatte.

I Helse Sør-Øst er det kun Sykehuset Innlandet, Sykehuset Telemark og Sykehuset Sørlandet som har konkurranseutsatt deler av ambulansetjenesten.

Ambulansetjenesten er en viktig del av det helhetlige tilbudet av offentlige helsetjenester til befolkningen. En del av behandlingen utføres prehospitalt, og det medfører strengere krav til medisinsk faglig forankring både av tjenestetilbudet og personellet. Styret for Sykehuset Innlandet HF behandlet høsten 2008 plan for utvikling av ambulansetjenesten og presiserte at moderne ambulansevirksomhet er å betrakte som sykehusets forlengede arm ut til befolkningen og som sådan er å anse som kjernevirksomhet for et helseforetak. Dette er det faglige grunnlaget for at styret i helseforetaket vedtok å overta all drift av ambulansetjenesten til drift i egen regi.

I tillegg har de betydelig økte kravene til styring av det totale tjenestetilbudet medført at flere helseforetak har valgt å overta driften av ambulansetjenestene. Myndighetskrav og utvikling innen ambulansetjenesten vil medføre økonomiske utfordringer de kommende år, uavhengig av eierskap. Det er rett som det påpekes at de økonomiske beregninger som er utført vil gi foretaket betydelig økte utgifter til drift og investeringer ved overtagelse. Dette vil medføre et behov for å prioritere en større andel driftsmidler og investeringsmidler i Sykehuset Innlandet til ambulansetjenesten i de kommende årene. Driftsmidler er anslått til å øke med 30 millioner kroner, men av dette utgjør ca. 20 millioner kroner utgifter til pensjon for ansatte, da det er ulike vilkår for pensjon for private og offentlige ansatte.

Styret i Sykehuset Innlandet vurderte ulike driftsformer og konkluderte med å gå bort fra dagens driftsform med en kombinasjon av drift av ambulansetjenester i egen regi og ved kjøp av tjenester fra private aktører. Styret vedtok å overta all drift av ambulansetjenestene i Innlandet for å gi Sykehuset Innlandet en bedre mulighet for styring og utvikling av disse tjenestene som er en del av kjernevirksomheten i helseforetaket. Styret påpekte at overtagelse må skje etappevis for å kunne håndtere de økte driftskostnader og investeringer.