Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1345 (2008-2009)
Innlevert: 15.06.2009
Sendt: 15.06.2009
Besvart: 25.06.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): En kvinne har tatt ryggoperasjon ved Bergen Spine Center. Hun får avslag på søknaden om å få dekket utgiftene til operasjonen, til tross for at en annen pasient som tilhører samme helseforetak for kort tid siden fikk dekket sine utgifter.
Er statsråden tilfreds med at tilfeldigheter i forhold til hvilken spesialist som anbefaler behandlingen, skal avgjøre om man får behandling eller ikke, eller at det er den enkeltes lommebok som skal avgjøre det; vil statsråden sørge for at disse operasjonene skal dekkes av det offentlige?

Begrunnelse

Bergen Spine Center er et nytt og moderne sykehus med ryggbehandling som spesialfelt. Helsedepartementet har gitt BSC offentlig godkjenning etter regelverk som gjelder for alle sykehus. BSC tar i mot pasienter til ryggvurdering fra hele landet. Alle pasienter med henvisning betaler vanlig egenandel for poliklinisk undersøkelse av ryggtilstanden. Den typen ryggoprasjoner som i dag gjøres på Bergen Spine Center har vist seg å gi mange pasienter som har slitt med store ryggproblemer et helt nytt liv etter operasjonen, men dessverre har det vist seg at flere som har bedt om å få tatt en ryggoperasjon ved Bergen Spine Center, får beskjed om at helseforetaket ikke vil betale operasjonene. Dette på tross av at man kan vise til svært gode resultater, og at det ikke finnes tilsvarende tilbud i det offentlige helsetilbudet. Når man i tillegg vet at Helse Sør Øst har dekket kostnadene til en persons operasjon, mens man fra foretakets side har nektet denne kvinnen å få dekket nøyaktig den samme operasjonen. Så betyr jo dette at det er den enkeltes lommebok som skal avgjøre hvorvidt man kan bli frisk eller ikke, noe jeg stiller meg undrende til at statsråden vil akseptere.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg har forelagt spørsmålet for Helse Sør-Øst RHF som gir følgende svar:

”Helse Sør-Øst RHF har ikke mulighet til å kommentere de konkrete pasienthistoriene det er referert til, men gir svar på et generelt grunnlag.

Helse Sør-Øst RHF er opptatt av å gi et likeverdig tilbud til pasientene. Dette betyr ikke at en gruppe pasienter har krav på samme tilbud. Hver pasient blir vurdert individuelt, og for utenforstående som ikke kjenner den enkelte pasients helseproblem, kan det synes som det gis ulikt behandlingstilbud.

Pasientens helsetilstand vil være avgjørende for behandlingstilbudet som gis, og det vil være behandlende lege som anviser behandlingen. Pasienten skal alltid tas med på råd når behandlingstilbud utformes, men det er ikke slik at en pasient selv kan velge type operasjon.

Dersom det for en pasient blir bestemt en operasjon som behandling, vil pasienten ut fra fritt sykehusvalg ha mulighet til å søke seg til både offentlige og private sykehus som utfører denne operasjonen. Momenter som rett til nødvendig helsehjelp, ventetid og kapasitet vil være grunnlag for behandlingstilbudet pasienten da får.

I noen svært sjeldne tilfeller vil der være slik at et helseforetak etter grundig vurdering av pasienten finner at ikke de eller andre helseforetak/leverandører med avtale med et regionalt helseforetak kan tilby den behandling som er ønsket for pasienten ut fra pasientens helsetilstand. I slike tilfeller kan det være nødvendig å kjøpe enkeltstående operasjoner for å oppfylle pasientens rett til nødvendig helsehjelp. Dette betyr ikke at andre pasienter med samme diagnose vil ha rett til samme behandling. Det vil være en grundig vurdering av den enkelte pasients helsetilstand sett i forhold til den behandling som kan tilbys som avgjør behandlingen.

Kjøp av helsetjenester hos private tilbydere er generelt sett betinget av at vi eller en annen region har avtale med den private tilbyder om denne tjenesten. Når pasienter benytter seg av kjøpsavtaler Helse Sør-Øst RHF eller andre har med private aktører, vil det kunne forekomme at en pasient kan bli behandlet hos en privat aktør, mens den påfølgende ikke får slikt tilbud da kvoten det er kjøp tjeneste for er oppfylt.

Dersom dette er en pasient med rett til nødvendig helsehjelp, vil det også være satt en frist for når pasienten skal ha påbegynt sin behandling, og Helse Sør-Øst RHF er da forpliktet til å skaffe pasienten behandling i det offentlige eller ved kjøp av tjeneste hos privat aktør.

Helse Sør-Øst RHF tilstreber en likeverdig behandling av pasientene der hver pasient blir vurdert og behandlet individuelt ut fra sine helseproblemer. Vi er svært opptatt av at det ikke skal være tilfeldigheter som avgjør pasients behandling og har stor tiltro til de vurderingene som blir foretatt i våre helseforetak.”

Jeg håper at dette er et fyllestgjørende svar.