Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1350 (2008-2009)
Innlevert: 15.06.2009
Sendt: 16.06.2009
Besvart: 23.06.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Er arbeids- og inkluderingsministeren enig i at dette er uakseptabel lang ventetid for å få tildelt frikort, og hva vil han i så tilfelle gjøre for at ventetiden på tildeling av frikort skjer så tidlig at det ikke hindrer folk i å få kjøpt livsnødvendige medisiner når de trenger det?

Begrunnelse

Jeg får stadig henvendelser fra eldre mennesker/pensjonister som har egenandelskort som skal dekke betalte egenandeler ved legebesøk, medisinutgifter o.s.v. Før var det lokale trygdekontoret som behandlet saker om godkjenning av frikort. Det var bare unntaksvis at ikke frikort ble utlevert på dagen. Tilbakebetaling av overskytende beløp skjedde bestandig i løpet av en uke. Etter innføringen av Nav-reformen har ventetiden for tildeling av frikort økt dramatisk. For mennesker med svak økonomi har dette blitt et alvorlig problem. En mann fra Askøy leverte inn sitt korrekte utfylte kvitteringskort på det lokale Nav-kontoret den 24. mars 09. Mannen har nå ventet i 9 uker på sitt frikort og har fremdeles ikke mottatt det. Mannen er kroniker og er avhengig av sin medisin for å kunne fungere i det daglige. Hittil har han hatt utgifter på 6000 kroner til medisiner, som han ikke har fått dekket på grunn av at han mangler frikortet. Denne mannen har heldigvis en liten jobb som gjør at han foreløpig har nok penger til kjøp av livsnødvendige medisiner, men det gjelder dessverre på langt nær alle.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Bakgrunnen for ditt spørsmål er at en bruker i Hordaland har ventet i 9 uker på sitt frikort. Jeg er enig i at dette er uakseptabel lang ventetid for å få tildelt frikort. Lang saksbehandlingstid for en rekke ytelser var også begrunnelsen for at Regjeringen i mars la fram St.prp. nr 51 (2008-2009) som la grunnlag for styrking av Arbeids- og velferdsdirektoratet og en bedret situasjon for brukerne.

Jeg har innhentet informasjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet når det gjelder behandlingen av frikort. De opplyser at i Hordaland var saksbehandlingstiden på frikort i en periode i vår rundt åtte uker. Dette skyldes den akutte situasjonen i fylket med høye restanser. Henvendelser om frikort skal behandles raskt, men NAV- kontorene har i enkelte perioder av året med særlig mange søknader om frikort måtte bruke noe lenger tid. Fylket har imidlertid iverksatt ulike tiltak for å få ned ventetiden. I følge informasjon som jeg har mottatt, er fylket nå i rute med dette arbeidet.

For de øvrige fylkene har det i hovedsak ikke har vært endringer i saksbehandlingstiden for frikort. Arbeids- og velferdsdirektoratet rapporterer at det er iverksatt informasjons- og veiledningstiltak på området, og at de følger med på utviklingen i saksbehandlingstiden på frikort med sikte på at denne skal være kortest mulig.

Direktoratet melder at søknader om frikort i all hovedsak behandles på det enkelte NAV-kontor. Tre fylker har sentralisert saksbehandlingen – Hordaland, Akershus og Sogn- og Fjordane. Alle frikort sendes ut sentralt. Ordningen med sentral utsendelse av frikort ble innført 1. mai 2007. Dette var et ledd i å sikre mer enhetlige saksbehandlingsrutiner, samt forberede brukere på framtidige endringer på helserefusjonsområdet.

Som omtalt i St.prp. nr. 51 (2008-2009) tas det sikte på at automatisk frikortordning skal implementeres så raskt som mulig i 2010. Oppgavene blir da overført til Helsedirektoratet som en del av helserefusjonsreformen. Egenandeler vil da innrapporteres elektronisk fra leger, apotek mv. Når egenandelstaket er nådd, vil bruker automatisk få tilsendt et frikort i posten. Et sentralt formål med den nye løsningen er å lette situasjonen for brukerne sammenlignet med dagens ordning.