Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1368 (2008-2009)
Innlevert: 16.06.2009
Sendt: 17.06.2009
Besvart: 26.06.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Gjennomsnittsalderen på trafikkskilt i Norge er i dag på ca 20 år, mens den riktige alderen for å tilfredsstille dagens skiltkrav er ca halvparten.
Hvilke tiltak vil bli iverksatt for å sikre en nødvendig, hurtigere og mer forpliktende utskifting av skiltparken i Norge, og dersom det er bevilget ekstramidler de siste årene ber jeg også om at statsråden redegjøre for hvordan disse midlene er brukt i de forskjellige regionene?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Vegvesenets håndbok 062 Trafikksikkerhetsutstyr, gir de tekniske kravene til bl.a. trafikkskilt i Norge. I henhold til denne skal de oppgitte krav til retrorefleksjon tilfredsstilles i skiltets garantitid, som vanligvis er 10 år.

Jeg er kjent med at skiltparken dessverre ikke har blitt fornyet i den takt som kunne ha vært ønskelig, og at det derfor stedvis står skilt som ikke holder ønsket standard.

Det ble i 2005 vedtatt bevilget egne midler til et skiltfornyingsprosjekt for riksveger. Midlene skulle benyttes i tillegg til de ordinære driftsmidlene på slike veger. Det har dessverre over tid vist seg at de ordinære driftsmidlene ofte ble omprioritert til andre viktige tiltak.

Jeg vil likevel fremheve at det har blitt gjort et omfattende arbeid for å skifte ut skilt og oppsettingsutstyr i regionene. I 2006 ble det brukt totalt 59 mill. kroner på skiltfornying på 1705 km riksveg, mens tilsvarende tall for 2007 og 2008 var henholdsvis 28 mill. kroner på 810 km riksveg og 32 mill. kroner på 750 km riksveg.

Økte driftsmidler gjennom tiltakspakka har intensivert dette arbeidet i inneværende år. Budsjettert forbruk til skiltfornying er 53 mill. kroner, herunder 30 mill. kroner fra tiltakspakka.

Fra neste år av vil det ikke bli bevilget egne midler til dette arbeidet, som vil da måtte dekkes inn under det ordinære driftsbudsjettet. Utskiftningstakten forutsettes imidlertid opprettholdt.

Til orientering kan jeg nevne at det gjennomføres sammenlignende studier i et felles nordisk prosjekt for å få mer kunnskap om de ulike skiltfolienes egenskaper over tid. Forsøkene har gjort det enklere nå å kunne velge de foliene som er best egnet til de ulike typer trafikkskilt.