Skriftlig spørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1373 (2008-2009)
Innlevert: 17.06.2009
Sendt: 18.06.2009
Besvart: 01.07.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): Vil statsråden straks gi melding til Statens Vegvesen og Sunndal kommune om at staten tar alle utgifter til nødvendige tiltak som må settes inn for å avhjelpe situasjonen som har oppstått i forbindelse med et nytt ras på Rv. 70 gjennom Oppdølstranda, og vil statsråden ta initiativ til å benytte de "snarveier" som er mulig for å få planene vedtatt raskt slik at oppstarten på byggearbeidene kan forseres?

Begrunnelse

Atter en gang er det gått ras på Rv. 70, Oppdølsstranda i Møre og Romsdal. Veien er igjen stengt inntil en får oversikt over den totale situasjonen og når det er tilrådelig å åpne veien igjen.
Inntil videre vil det bli satt opp hurtigbåt i skytteltrafikk fra Sunndalsøra til Oppdøl. Det er også satt inn skyttelbusser fra Oppdøl til Leikvoll, der folk oppfordres til å parkere.
Dette medfører selvfølgelig ekstra kostnader, noe som er underordnet i denne sammenhengen. Det har tidligere vært en "smålig" debatt om hvem som skal dekke kostnadene til nødvendige ekstratiltak i forbindelse med rasfaren langs vegen.
Statsråden må nå gi klar beskjed om at det lokalt må rigges til den beste løsningen, både nå i akuttfasen og på sikt, og at staten dekker alle utgifter i den forbindelsen.
I tillegg er situasjonen nå så prekær for lokalsamfunnet og den usikre trafikkavviklingen at statsråden må se på situasjonen som en unntakstilstand i plansammenheng og benytte de muligheter som finnes for at planene for sikring av vegen raskt kan ferdigstilles.
Også anbudsfrister bør innkortes maksimalt.
Raset gikk nå midt på sommeren.
Alle kan tenke seg hvilken frykt og usikkerhet som gjør seg gjeldende når høst og vinterforhold igjen forverrer situasjonen.
Da dette er å se på som en unntakstilstand, ber jeg statsråden ta et helhetsansvar for på raskest måte få sikret Rv70 gjennom Oppdølsstranda.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Når en riksveg må stenges midlertidig, betaler staten normalt for skyss av personer forbi stengningsstedet inntil vegen åpnes igjen. Etter raset i Oppdølstranda den 16. juni ble det etablert båtskyss forbi rasstedet i tråd med vanlig praksis ved slike hendelser.

Jeg er kjent med at spørsmålet om å sette inn ferje for transport av kjøretøy mellom Sunndalsøra og Oppdøl har vært diskutert. Hvis en veg blir holdt stengt i en lang periode, og det må opprettes midlertidig ferjesamband, er det vanlig praksis at det kreves betaling fra trafikantene i tillegg til at det offentlige gir tilskudd til ferjedriften.

Statens vegvesen har etter råd fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) besluttet å bestille en ekstern risikoanalyse for området. Det er lagt opp til at en slik risikoanalyse skal være ferdigstilt i siste halvdel av juli. Risikoanalysen vil, sammen med andre faglige vurderinger, danne grunnlaget for en beslutning om hvor lenge det er nødvendig å holde vegen stengt.

Når det gjelder planframdrift så er arbeidet med reguleringsplan for prosjektet godt i gang. Statens vegvesen har også utpekt ansvarlig planlegger for byggeplan og prosjektering, slik at disse prosessene kan gjennomføres så raskt som overhodet mulig. Statens vegvesen er også i tett dialog med Sunndal kommune om hvilke konsekvensanalyser, og omfanget av disse, som er nødvendige for å kunne ha et godt beslutningsgrunnlag for planvedtaket. Dette spørsmålet kan påvirke framdrifta av planprosessen. Statens vegvesen har forsikret meg om at planlegginga av rassikringstunnel forbi Oppdølstranda har høy prioritet, og at de tar sikte på å gjennomføre planprosessen så fort som overhodet mulig innenfor rammene av plan- og bygningslovens bestemmelser. Statens vegvesen har i tillegg gode rutiner på å gjennomføre anbudsutlysningene så rasjonelt som det er mulig innenfor rammene av anskaffelsesreglementet.

I denne saken er det Sunndal kommune som er arealplanmyndighet og som derfor har ansvaret for planbehandlingen. Jeg har fått et klart inntrykk av at denne saken er høyt prioritert i Sunndal kommune og legger derfor til grunn at kommunen vil gjennomføre planbehandlingen av saken så raskt det er praktisk mulig.