Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1382 (2008-2009)
Innlevert: 19.06.2009
Sendt: 19.06.2009
Rette vedkommende: Kultur- og kirkeministeren
Besvart på vegne av: Kultur- og kirkeministeren
Besvart: 30.06.2009 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Forretningen Trunken i Farsund kommune selger amerikanske. Trunken har utstillinger med amerikanske kunst og museumsgjenstander. Norskamerikanere besøker Trunken for å kjøpe varer, men også for å se på utstillingene. Eierne har søkt Fylkesmannen i Vest-Agder om å bli klassifisert som typisk turiststed i henhold til Helligdagsloven. Søknaden på permanent basis ble avslått.
Vil statsråden se på saken, og gi en positiv bestemmelse slik at Trunken kan holde åpent på søndager som et typisk turiststed?

Begrunnelse

Utvandringen fra Farsund- og Kvinesdal kommune til USA i perioden 1825 til ca 1960 var i perioder meget stor. Årlige arrangementer og utstillinger med utsnitt fra nordmenns liv i USA preger kommunene. Kvinesdal har i over 10 år hatt sin utvandrerfestival.
I det lille tettstedet Vanse i Farsund kommune finns det 2 foretak som baserer seg på amerikansk kultur. Det ene er Trunken som har en utstilling som har tematisk sammenheng med butikkens vareutvalg. Utstillingen omhandler Listafolkets Amerikahistorie, og utsalget i butikken er varer som enten er amerikanske eller har et amerikansk preg. Butikken selger også bøker skrevet av etnologen Siv Ringdal som har hovedoppgaven sin om nordmenn særlig fra Sørlandet som slo seg ned i USA.
Trunken bærer preg av å være et utstillingslokale. Gamle gjenstander er alltid på utstilling, men disse er ikke til salgs. Disse gjenstandene sammen med varene som selges vil jeg si er en severdighet som folk kommer langveis fra for å se og kanskje gjøre noen kjøp, ofte basert på minner og nostalgi fra USA opphold.
I samme området som Trunken ligger også beverterstedet 8. avenue.
Her legges det også opp til utstilling av bl.a. amerikanske møbler etc. i egen etasje.
Området mellom Trunken og 8. avenue er døpt til Brooklyn Square med riktig utformet amerikanske skilt.
Det er derfor ikke noen tvil om at stedet fremstår som et lite hjørne av det Norsk-Amerikanske samfunnet som så mange her i vårt land har sterke røtter til.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I henhold til lov 24. februar 1995 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd kan fylkesmannen etter søknad fra kommunen ved forskrift bestemme at et område skal regnes som ”typisk turiststed”. Slik forskrift har som konsekvens at utsalgssteder på området kan holde åpent, uten hinder av hovedregelen om at utsalgssteder skal holde stengt på helligdager. Som typisk turiststed kan regnes område der salget i de aktuelle periodene hovedsakelig skjer til turister. Ut over dette beror det på fylkesmannens frie skjønn om søknad om fastsettelse av forskrift skal imøtekommes. Fylkesmannens vedtak kan ikke påklages til departementet. Jeg ser derfor ikke noe grunnlag for å gå inn i fylkesmannens avgjørelse i denne saken.

Jeg vil for øvrig nevne at fylkesmannen i Vest-Agder i brev 5. juni 2009 til Kultur- og kirkedepartementet har stilt spørsmål ved om forretningen kan ha åpent på søndager i medhold av andre unntak i helligdagsloven. Det blir pekt på at forretningen fremstår som et kombinert utsalgssted og utstillingssted. Salg av utstilte gjenstander fra kunstgallerier og lignende er unntatt fra påbudet om å holde stengt på helligdager. Slik departementet ser det, vil det at lokalet i utgangspunktet er et fast utsalgssted som selger varer til forbrukere, utelukke at man samtidig påberoper seg unntaket for salg av utstilte gjenstander fra kunstgallerier og lignende.