Skriftlig spørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1406 (2008-2009)
Innlevert: 23.06.2009
Sendt: 23.06.2009
Besvart: 29.06.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): Hvordan følger statsråden opp sine løfter fra stortingsvalget i 2005 om å sikre videre drift på Røros sykehus, og mener statsråden det er viktig at kirurgisk virksomhet fortsatt skal være en del av helsetilbudet?

Begrunnelse

Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til helsetilbudet ved Røros sykehus etter 2010. Det er viktig både for pasientene og for lokalsamfunnet i denne regionen at det snart kommer på plass en endelig avklaring om hva den videre driften og virksomheten ved sykehuset skal innebære.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: I tråd med Soria Moria-erklæringen ble det høsten 2006 lagt til grunn at det fortsatt skal være sykehusvirksomhet på Røros. Soria Moria-erklæringen sier også at arbeidet med bedre arbeidsdeling mellom sykehus skal videreføres. Det er fortsatt slik at det er mange utfordringer innenfor helsetjenesten som ikke dekkes godt nok, og hvor det beste er om tjenesten dekkes nærmest mulig der folk bor. Dette er blant annet bakgrunnen for Samhandlingsreformen Rett behandling - på rett sted - til rett tid (jf. St.meld. nr. 47 (2008-2009)). Vi må få på plass bedre helsetjenester der folk bor, bedre oppfølging i kommunehelsetjenesten, bedre samhandling og mer forpliktende avtaler mellom kommuner og sykehusene. En videreføring av dagens arbeidsdeling er imidlertid ikke økonomisk bærekraftig gitt det framtidige sykdomsbildet i befolkningen. Dagens samlede helsetjeneste er ikke godt nok tilpasset disse utfordringene.

Jeg har bedt Helse Midt-Norge RHF redegjøre for hvordan tjenestetilbudet ved Røros sykehus skal videreutvikles i tråd med nasjonale føringer. Det er, som kjent, tidligere gjort vedtak om at den ortopediske virksomheten ved Røros sykehus flyttes til det nye Bevegelsessenteret ved St. Olavs hospital Øya. St. Olavs hospital HF har i tråd med vedtaket og føringer gitt i foretaksmøte (06.09.06) utredet og kostnadsberegnet mulig klinisk virksomhet ved Røros sykehus etter at den ortopediske virksomheten er flyttet til Bevegelsessenteret.

Utviklingen av det fremtidige tjenestetilbudet på Røros er selvsagt av stor interesse for Røros-samfunnet og de ansatte ved Røros sykehus. Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF har derfor nedsatt en styringsgruppe som reflekterer dette. Den nedsatte styringsgruppen rapporterer til adm. direktør i Helse Midt-Norge RHF og består av medisinsk direktør i Helse Midt-Norge RHF (leder), administrerende direktør ved St. Olavs Hospital HF, ordføreren i Røros kommune, konserntillitsvalgt i Helse Midt-Norge RHF og leder av det regionale brukerutvalget. Styringsgruppen skal også drøfte om og på hvilken måte Helse Sør-Øst RHF/Sykehuset Innlandet HF/Tynset sykehus skal delta i arbeidet. Styringsgruppen har til nå hatt ett møte.

Det videre arbeidet er organisert som et prosjekt, og det er lyst ut en prosjektlederstilling som etter planen skal være besatt i løpet av august 2009. Prosjektet skal kartlegge hvilke tilbud som kan etableres på Røros, herunder dimensjonering, krav til bemanning, fasiliteter, organisering og omfang og innhold i evt. avtaler som må inngås. Det forutsettes etablert en arbeidsgruppe med representanter for Helse Midt-Norge RHF, St. Olavs Hospital HF, Røros kommune og Sykehuset Innlandet HF/Tynset sykehus. Helse Sør-Øst RHF/Sykehuset Innlandet HF og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (som tilbyr rehabiliteringstjenester på Røros) vil bli konsultert i arbeidet.

Helse Midt-Norge RHF har presisert i mandatet at prosjektet skal se hen til Samhandlingsreformen. Jeg har tiltro til at med den kompetansen som ligger i prosjektets sammensetning og med de utredninger som ligger til grunn for arbeidet, bør det ligge godt til rette for at man kan skape en framtidig god og bærekraftig helsetjeneste på Røros til det beste for befolkningen.