Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1413 (2008-2009)
Innlevert: 25.06.2009
Sendt: 26.06.2009
Besvart: 01.07.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Ifølge Budstikka 23. juni er det ikke mulig å bestille oppkjøring for førerprøve på Billingstad fordi det ikke finnes noen ledige timer. De heldigste får time i løpet av 3 mnd. Slik kan ikke en statlig etat tillate seg å behandle folk. Det er helt uakseptabelt. Dette må det ryddes opp i. De som venter må få tilbud om gratis transport til andre oppkjøringssteder. Det bør også vurderes å la private få autorisasjon til å gjøre jobben dersom det offentlige ikke makter dette selv.
Hva vil statsråden gjøre?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er kjent med at ventetiden for å avlegge førerprøve kan være lang ved enkelte trafikkstasjoner, og at det er store variasjoner mellom vegvesenets regioner og distrikt.

Det har det siste året vært et betydelig fokus på ventetid på praktisk førerprøve ved trafikkstasjonene, og spesielt gjelder dette for Billingstad trafikkstasjon. Flere stortingsrepresentanter har tidligere i år stilt spørsmål om dette, og jeg har da redegjort nærmere for de tiltak som Statens vegvesen har iverksatt for å bedre på situasjonen. Jeg viser her til svar på spørsmål nr. 745 (2008-2009), nr. 813 (2008-2009) og nr 1151 (2008-2009).

Jeg vil fremheve at mange trafikkstasjoner har en akseptabel ventetid for førerprøven i henhold til krav fastsatt i avtalen mellom Vegdirektøren og regionvegsjefene. Det må likevel erkjennes at vi har utfordringer knyttet til ventetid særlig ved trafikkstasjoner på Østlandet. Årsaken til dette er i hovedsak mangel på kvalifiserte søkere til stillinger i Stor-Oslo distrikt. Dette har medført at kandidater som normalt ville avlagt prøve i Oslo-området i stedet benytter trafikkstasjoner i nærliggende områder. Disse stasjonene har ikke bemanning for å kunne avvikle den økte pågangen på en tilfredsstillende måte, hvilket har medført lange ventetider også der.

Ved de siste stillingsutlysningene har interessen for stillingene vært betydelig bedre. Dette har blant annet medført at Stor-Oslo distrikt nå har tilbudt 10 personer ansettelse, hvorav noen av disse allerede har begynt i etaten. Statens vegvesen må sikre at nye sensorer får tilstrekkelig opplæring til å ivareta kravene til likebehandling og rettssikkerhet for kandidatene. Dette vil nødvendigvis måtte ta en del tid og det kan dermed ikke forventes noen betydelig reduksjon av ventetidene på Sør-Østlandet før sommerferien. Jeg forventer imidlertid at ventetidene gradvis vil forkortes etter hvert som vi får en effekt av de siste ansettelsene. Bestillingene endrer seg i tillegg fortløpende på grunn av avbestillinger, noe som medfører at det ofte vil være ledige enkeltprøver tilgjengelig der ventetiden er betydelig kortere.

Til forslaget om at etaten bør tilby transport til andre oppkjøringssteder viser jeg til at kandidaten selv må stille med bil til praktisk prøve. Dette medfører at etaten ikke uten videre kan transportere kandidater til en annen trafikkstasjon. Statens vegvesen har i stedet valgt å flytte sensorer mellom trafikkstasjonene på enkelte dager for å gjøre det enklere for kandidatene.

Eksaminasjon av nye førere er av trafikksikkerhetsmessige årsaker avhengig av høy kvalitet. Når det gjelder forslaget om å la private få mulighet til å få autorisasjon til å avholde førerprøve vil jeg vise til at dette er omtalt i tidligere besvarelser til Stortinget. Det har blant annet blitt foreslått at trafikkskolene kan overta eksaminasjon av førerkortkandidater. Dette forslaget vil kunne innebære en uheldig rolleblanding, og også kunne være i strid med tredje førerkortdirektiv (2006/126/EF). Jeg vil fremheve at det følger av direktivets vedlegg IV pkt. 2.1 e) et generelt vilkår om at en sensor i klasse B ikke samtidig kan være yrkesaktiv som trafikklærer på en trafikklærerskole. Direktivet gir ikke anledning til å fravike dette kravet.