Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1419 (2008-2009)
Innlevert: 26.06.2009
Sendt: 26.06.2009
Besvart: 06.07.2009 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): På hvilken måte vil utenriksministeren bidra til at norske statsborgere som har ervervet leiligheter i Brasil på dokumentert lovlig vis, og som nå er havnet som uskyldig tredjepart i forbindelse med straffesaker i tilknytning til enkelte byggeprosjekter, får tilfredsstillende bistand og oppfølging fra norske myndigheter?

Begrunnelse

Undertegnede viser til oppslag og informasjon som har fremkommet i media i forbindelse med norske statsborgeres eiendomskjøp i Natal-provinsen i Brasil, og straffesaker i tilknytning til dette.
Undertegnede er kjent med at flere av kjøperne i enkelte byggeprosjekter – bl.a. kjøpere av leiligheter i prosjektet ”Blue Marlin Resort & Spa” – som ikke har tilknytning til straffesakene og således må betraktes som en uskyldig tredjepart, har opplevd det som vanskelig å få tilfredsstillende bistand og oppfølging fra norske myndigheter. Blant annet dreier det seg om usikkerhet om hvorvidt det er Utenriksdepartementet, konsulatet eller ambassaden som evt. kan bistå disse i forhold til den videre saksgang. Konsekvensene for disse kjøperne har bl.a. vært store økonomiske kostnader og en rekke praktiske utfordringer knyttet til eiendommene som er ervervet.
Undertegnede vil på generelt grunnlag understreke behovet for at norske myndigheter tilbyr tilfredsstillende bistand og oppfølging til norske statsborgere som av ulike årsaker uforskyldt møter praktiske og juridiske utfordringer i utlandet.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg har forståelse for den vanskelige situasjonen de norske statsborgerne representanten viser til har havnet i. En av utenrikstjenestens viktigste oppgaver er å tilby bistand til nordmenn som har behov for det i utlandet, og vi vil bistå så langt vi kan innenfor de nasjonale og internasjonale lover og regler vi må forholde oss til.

Et eventuelt sivilt søksmål, som følge av konsekvenser ved en straffesak hvor man er uskyldig tredjepart, må imidlertid iverksettes og finansieres av den enkelte selv. Det er ikke anledning for norske myndigheter å gripe inn i rettsprosesser i andre land.

En utenriksstasjon kan i denne type saker bistå med å skaffe juridisk bistand. I denne konkrete saken er det vårt generalkonsulat i Rio de Janeiro som gjør det, i samarbeid med vårt honorære konsulat i Natal. De vil også fremover tilby konsulær assistanse til de norske statsborgerne, innenfor gjeldende regler og retningslinjer.