Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til statsministeren

Dokument nr. 15:1421 (2008-2009)
Innlevert: 26.06.2009
Sendt: 29.06.2009
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 03.07.2009 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Hva vil statsministeren foreta seg i forbindelse med planleggingen av to nye reaktorer på atomkraftverket på Kola?

Begrunnelse

Norske myndigheter har i 20 år krevd at atomkraftverket på Kola blir stengt, et krav som dessverre ikke har blitt innfridd av russerne. Kraftverket planlegger nå i tillegg oppstart av to nye reaktorer. Dette er svært bekymringsfullt og vekker uro. Atomkraftverket på Kola ligger svært nær grensen til Finnmark.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: I Nordvest-Russland finnes det en rekke kjernekraftverk, avfallslagre og andre atomanlegg. Norge har, i likhet med andre donorland og ikke minst Russland selv, i lang tid bidratt til å redusere risikoen for radioaktiv forurensning fra slike anlegg, blant annet kjernekraftverket på Kola.

Uavhengige vurderinger har vist at sikkerheten ved reaktorene på Kola Kjernekraftverk og ved andre russiske kraftverk har blitt vesentlig forbedret. Vi ønsker likevel disse reaktorene stengt fordi de ikke har, og heller ikke kan nå, et akseptabelt vestlig sikkerhetsnivå. Soria Moria-erklæringen slår fast at Norge må øke sin innsats overfor Russland for å få stengt de eldste reaktorene på atomkraftverket på Kola, og Nordområdestrategien fra 2006 fremhever at engasjementet for atomsikkerhet og –beredskap i nordområdene skal videreføres.

Samtidig foreligger det fra russisk side planer om å ekspandere energiproduksjonen fra kjernekraft i et langsiktig perspektiv. Dette er en utvikling vi ser i flere land i våre nærområder. Etter norsk syn bør de gamle reaktorene helst erstattes med sikrere og mer miljøvennlige energikilder. Et annet alternativ, som russiske myndigheter synes å vurdere, er at de gamle reaktorene stenges og erstattes av nye og sikrere reaktorer. Dette vil være bedre enn fortsatt langsiktig drift av de gamle reaktorene.

Atomsikkerhetsspørsmål drøftes med russiske myndigheter ved forskjellige anledninger, blant annet i den norsk-russiske bilaterale atomkommisjonen. Kommisjonen har årlige møter på politisk nivå, og neste møte vil finne sted i september. Både spørsmålet om forlengelse av driftstiden for ytterligere en eller flere av reaktorene ved Kola kjernekraftverk og spørsmålet om russiske planer for bygging av nye reaktorer ved kjernekraftverket vil bli drøftet med russiske myndigheter under kommisjonsmøtet.

I kontakten med russiske myndigheter oppfordrer vi fra norsk side til dekommisjonering av reaktorene ved Kola kjernekraftverk. Vi framholder overfor Russland viktigheten av å legge planer for dekommisjonering så tidlig som mulig, både med hensyn til finansiering, teknologi, samfunnskonsekvenser og alternative energikilder. Dette temaet vil bare bli viktigere i årene fremover, etter hvert som flere reaktorer vil måtte tas ut av drift. Det er likevel viktig å være klar over at dekommisjonering av reaktorer, og også bygging av nye, er langsiktige og kostnadskrevende aktiviteter som det tar mange år å planlegge og gjennomføre. Fra norsk side legger vi til grunn at russiske myndigheter vil foreta beslutninger om dette på et sikkerhetsmessig forsvarlig, åpent og forutsigbart grunnlag.

I tillegg til dialogen på politisk nivå er det etablert et omfattende samarbeid mellom norske og russiske tilsynsmyndigheter. Dette samarbeidet bidrar til å redusere risikoen for forurensning fra russiske atomanlegg, til bedre kontroll og til tilsynsvirksomheten på russisk side.

Strålevernet vil ta opp spørsmålet om planer for dekommisjonering og bygging av nye reaktorer i møte med operatøren og lokale tilsynsmyndigheter når de besøker Kola kjernekraftverk i slutten av juli.