Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1429 (2008-2009)
Innlevert: 30.06.2009
Sendt: 30.06.2009
Besvart: 08.07.2009 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Det er to veteranorganisasjoner der målgruppen er veteraner fra internasjonale operasjoner. Målsettingen for arbeidet er forskjellig, der Veteranforbundet SIOPS skal ivareta gruppen som har blitt skadet i internasjonale operasjoner og som trenger en spesiell oppfølging og kompetanse.
Hvor mye overføres til NVIO, og har SIOPS fått økt den økonomiske støtten til sitt arbeid i tråd med departementets utsagn?

Begrunnelse

Regjeringen snakker i store ord om å styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner - og å øke samhandlingen spesielt med veteran- og arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret. Organisasjonene har stor kunnskap, innsikt og kompetanse, som er viktig for regjeringen å nyttiggjøre seg i arbeidet med å styrke rettighetene og bedre tilbudet til veteranene. I St.meld. nr. 34 (2008-2009) hevder forsvarsdepartementet at de har økt den økonomiske støtten til veteranorganisasjonene.
Det er to veteranorganisasjoner:
NVIOs målsetting er å ivareta veteranene, styrke deres rammebetingelser, øke rekrutteringen til Forsvaret og til utenlandsoperasjoner, samt sikre en helhetlig tilnærming til veteranarbeidet. Veteranforbundet SIOPS mål er å være en pådriver for å bedre de skadde veteranenes økonomiske, helsemessige og sosiale vilkår, samt bidra til å øke kunnskapen om skadde veteraner i samfunnet.
KrF opplever NVIO som en organisasjon som favner alt og alle, mens SIOPS ser den enkelte veteran som er skadet og de problemer og utfordringer som har oppstått. SIOPS jobber aktivt for å etablere tiltak som gir bedre livskvalitet for både den som er skadet og familiene, og i tillegg bidra med forslag til forebyggende arbeid som er erfaringsbasert.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 30. juni 2009 med spørsmål fra stortingsrepresentant Laila Dåvøy om økonomisk støtte til veteranorganisasjoner.

Vedlagt følger en nærmere redegjørelse for hvor mye henholdsvis Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) og Veteranforbundet for Skadde i internasjonale operasjoner (SIOPS) har fått i økonomisk støtte fra Forsvarsdepartementet og Forsvaret.

Som det fremgår av Soria Moria-erklæringen, har det vært en klar målsetting å bedre ivaretakelsen av Forsvarets veteraner. Regjeringen har derfor iverksatt et bredt spekter av tiltak for å løfte veteranene gjennom styrkede rettigheter, bedre tilbud og økt anerkjennelse. Regjeringen har også, helt siden den tiltrådte, understreket betydningen av å styrke samarbeidet med de frivillige organisasjonene. Veteran- og arbeidstakerorganisasjonene har derfor, sammen med Tillitsmannsordningen i Forsvaret, vært bredt involvert i arbeidet med å styrke betingelsene og tilbudet til veteranene. Disse organisasjonene har også vært sentrale aktører i arbeidet med å synliggjøre veteranenes situasjon og behov, og gitt viktige bidrag i utformingen av tiltak for å styrke veteranenes rettigheter. Videre har flere av organisasjonene et betydelig fokus og en rekke aktiviteter rettet mot skadde veteraner. Veteranforbundet Skadde i Internasjonale Operasjoner (SIOPS) gjør en stor innsats i dette arbeidet, blant annet gjennom egne kameratstøtteordninger. Disse tiltakene støttes av Forsvaret.

Våren 2009 la regjeringen dessuten frem et eget forslag for Stortinget om å endre for-svarspersonelloven for å styrke rettighetene til veteraner etter internasjonale operasjoner, jf. Ot.prp. nr. 67 (2008-2009). Regjeringen la senere i vår også frem en egen stortingsmelding om ivaretakelse av personell før, under og etter deltakelse i utenlandsoperasjoner, jf. St.meld. nr. 34 (2008–2009). Gjennom behandlingen av Innst. S. nr. 113 (2008-2009) og Innst. S. nr. 298 (2008–2009) har Stortinget gitt sin tilslutning til begge disse dokumentene.

Forsvaret og Forsvarsdepartementet samarbeider med omlag 15 ulike organisasjoner som helt eller delvis driver virksomhet rettet mot veteraner. I 2008 fikk 12 av disse økonomisk støtte til sine aktiviteter. I tråd med målsettingene i Soria Moria-erklæringen, har Regjeringen de siste årene økt den økonomiske støtten til veteranorganisasjonene. Forsvaret har blant annet satt av mer ressurser gjennom flere årsverk og økte bevilgninger, nye familietilbud og såkalte ”lavterskeltilbud” som møteplasser og kameratstøtteordninger.

To av disse organisasjonene, Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) med 7 700 medlemmer i 55 lokallag og Norske reserveoffiserers forbund (NROF) med 7 200 medlemmer, har i mange år fått årlig driftsstøtte direkte over for-svarsbudsjettet. I 2009 fikk NVIO 7 millioner kroner og NROF 2,3 millioner kroner i slik støtte. For NVIO innebærer dette en markant økning i inneværende periode. Sammenliknet med 2005, er de direkte bevilgningene over forsvarsbudsjettet til NVIO økt med 2,8 millioner kroner. Forsvarets veteranadministrasjon (FVA), som er finansiert over forsvarsbudsjettet, avsatte i tillegg 4,1 millioner kroner på budsjettet for 2009 til veteran-arbeid i regi av flere ulike frivillige organisasjoner.

SIOPS har ca. 180 medlemmer, og fikk i 2008 samlet over 1 million kroner i offentlig støtte fra forsvarssektoren. Beløpet fordelte seg med 557 000 kroner i støtte fra FVA, og 500 000 kroner fra Forsvarsdepartementet. I 2009 har SIOPS hittil mottatt 600 000 kroner i driftsstøtte fra FVA, og har blitt tildelt inntil 180 000 kroner i prosjektstøtte fra Forsvarsdepartementet. Sett i forhold til medlemstallet, er nivået på støtten til SIOPS betydelig høyere enn støtten til de andre veteranorganisasjonene. I tillegg til dette støttes SIOPS, i likhet med flere andre organisasjoner, herunder NVIO, ved at Forsvaret vederlagsfritt stiller kontorlokaler til rådighet.

For å konkretisere og følge opp ambisjonene i veteranmeldingen, vil Forsvarsdepartementet utarbeide en egen handlingsplan som både favner forsvarssektoren og andre berørte sektorer. Regjeringen vil her legge opp til et fortsatt tett og godt samarbeid med organisasjonene for å videreføre det viktige arbeidet med ytterligere å styrke ivaretakelsen av Forsvarets veteraner. I den forbindelse vil departementet og Forsvaret også vurdere ulike tiltak og prosjekter i regi av veteranorganisasjonene.