Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1437 (2008-2009)
Innlevert: 30.06.2009
Sendt: 30.06.2009
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 04.08.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Hva vil Regjeringa gjøre for å sikre at kommunene følger opp sitt ansvar om å tilby voksenopplæring til folk som trenger det, herunder å gi utfyllende informasjon om tilbud og rettigheter?

Begrunnelse

I Vårt Land 8. juni refereres det til en undersøkelse foretatt av Statens voksenopplæringsetat Vox. Den viser at 169 kommuner har ikke tilbud om grunnskoleopplæring for voksne. Ifølge Kommunal Rapport har rundt 164.000 personer, eller fire prosent av den voksne befolkningen ukjent eller ingen fullført utdanning. 430.000 voksne er for dårlige til å lese og regne til å mestre utfordringene i dagens arbeids- og samfunnsliv. I følge undersøkelsen sier mange kommuner at de ikke har noe tilbud fordi ingen voksne har meldt fra at de har behov for opplæring. Vox mener at etterspørselen trolig hadde vært annerledes hvis kommunene i større grad informerte folk om rettighetene deres.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Spørsmålet er rettet til kommunal- og regionalministeren, men er oversendt kunnskapsministeren som har ansvar for voksenopplæringen.

Det følger av opplæringsloven at voksne som trenger grunnskoleopplæring har rett til slik opplæring, jf. § 4A-1. Denne retten ble innført i 2002. Opplæringen skal tilpasses den enkeltes behov, noe som blant annet innebærer at det ikke er noe krav om at voksne må gjennomføre opplæring i hele fag. Voksne med rett til grunnskoleopplæring har rett til rådgivning etter opplæringsloven § 4A-8 for å kartlegge hva slags opplæring vedkommende har behov for. Det er kommunene som har ansvaret for å oppfylle voksnes rett til grunnskoleopplæring.

Regjeringen har i St.meld. nr. 44 (2008-2009) Utdanningslinja, som ble fremlagt 12. juni i år, foreslått en rekke tiltak for å bedre voksnes rett til opplæring både ift. grunnskoleopplæring og videregående opplæring.

Regjeringen vil bedre forståelsen for voksnes rett til opplæring og styrke tilsynet på dette området. Informasjonsarbeidet overfor voksne om deres rettigheter skal styrkes, og det skal arbeides for at flere blir motivert til å ta opp opplæring. Regjeringen foreslår også at det skal settes i gang et arbeid med sikte på å innføre en rett til opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne som har behov for det, i kombinasjon med videregående opplæring.

Utdanningsdirektoratet skal fremover gjennomføre en særskilt satsning på grunnopplæring for voksne gjennom arbeid med forvaltning av regelverk, tilsyn, dokumentasjon og analyse og realkompetansevurdering.

Jeg mener at en klarere oppgavefordeling mellom Utdanningsdirektoratet og Vox også kan bidra til å styrke voksnes rett til grunnskoleopplæring. I tildelingsbrevet til Utdanningsdirektoratet for 2009 er direktoratets ansvar for voksnes rettigheter etter opplæringsloven tydeliggjort for å sikre at dette området blir klarere prioritert i den rettighetsbaserte opplæringen.

Jeg mener det nå er foreslått flere konkrete tiltak som samlet sett vil bidra til at kommunene følger opp sitt ansvar med å tilby voksenopplæring.