Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:1438 (2008-2009)
Innlevert: 30.06.2009
Sendt: 30.06.2009
Besvart: 07.07.2009 av justisminister Knut Storberget

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Viser til mitt skriftlige spørsmål til justisministeren, Dok.nr.15:1344 (2008-2009), som ble besvart av barne- og likestillingsministeren. Da mitt spørsmål i aller høyeste grad også angår justisministeren, ber jeg om et svar fra justisministeren på følgende spørsmål:
Hva vil justisministeren gjøre for å sikre at rettskraftige dommer mot barnevernet effektueres?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Som justisminister er jeg, i likhet med barne- og likestillingsministeren, opptatt av at alle barnevernsaker behandles på en god og faglig forsvarlig måte, hvor både hensynet til barnets beste og partenes behov for rettssikkerhet ivaretas.

Jeg vil understreke at kommunen ved barneverntjenesten, som alle andre, skal innrette seg etter rettskraftige dommer. Rent generelt vil jeg påpeke at en rettskraftig dom som pålegger noen en plikt til å foreta, unnlate eller tåle en handling, kan fullbyrdes etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven, jf. tvisteloven § 19-13, tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13 (om tvangsfullbyrdelse av krav på annet enn penger), samt kapittel 4 om tvangsgrunnlagene og deres tvangskraft. En avgjørelse om omsorgsovertakelse kan begjæres tvangsfullbyrdet etter nevnte bestemmelser.

Jeg viser for øvrig til barne- og likestillingsministerens svar på spørsmål nr. 1344, som jeg slutter meg til.