Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1445 (2008-2009)
Innlevert: 30.06.2009
Sendt: 30.06.2009
Besvart: 13.08.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I følge "Nytt fra RENERGI Nr 2/2009" varsler samferdselsminister Navarsete "at Regjeringen heretter vil være teknologinøytral i sine støtteordninger." Man vil unngå at politikerne og mediene hopper fra alternativ til alternativ for å få ned klimagassutslippene fra veitransporten. Dette må anses som valg av en prinsipiell tilnærming, og undertegnede støtter dette valget.
Kan man nå forvente at Regjeringen følger opp denne prinsipielle linjen i energipolitikken, deriblant i Enovas arbeid?

Begrunnelse

På EVS24-workshopen om hydrogen som drivstoff i veitransporten sa samferdselsminister Liv Signe Navarsete:

"Regjeringens hovedfokus er derfor å bruke teknologinøytrale instrumenter og andre parallelle tiltak for å støtte utvikling og anvendelse av alle lovende teknologier".

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Enova gir tilskudd til teknologiutvikling og investeringer i energieffektivisering i bygg, anlegg, industri og fornybar kraft- og varmeproduksjon. Prosjektene er mangeartete, både når det gjelder størrelse og teknologi. Ulike virkemidler er nødvendig for å favne bredden. Vi har en prinsipiell tilnærmig til denne utfordringen gjennom den styringsmodellen som er valgt for Enova.

Enovas hovedmål og resultatmål er gjengitt i de årlige budsjettproposisjonene, jf. St.prp. nr. 1 (2008-2009):

"- mer effektiv bruk av energi,

- økt bruk av andre energibærere enn strøm, naturgass og olje til oppvarming,

- økt produksjon fra fornybare energikilder,

- introduksjon og utvikling av nye teknologier og løsninger i energimarkedet,

- velfungerende markeder for effektive og miljøvennlig energiløsninger og

- økt kunnskap i samfunnet om mulighetene for å ta i bruk effektive og miljøvennlige energiløsninger."

For enkelte områder, der resultatene lar seg identifisere som spart energi eller økt produksjon av fornybar energi. Olje- og energidepartementet har en avtale med Enova om et samlet resultat på 18 TWh fra 2001 til utgangen av 2011 for energieffektivisering og energiproduksjon. Stortinget har fastsatt særskilte resultatmål på 3 TWh vindkraft og 4 TWh vannbåren varme for perioden 2001 til utgangen av 2011. Innenfor disse rammene blir de prosjektene som gir høyest energiresultat per støttekrone prioritert. Modellen sikrer en betydelig aktivitet på alle satsingsområdene. Det vises til de årlige rapporteringene av Enovas resultater i statsbudsjettet. Jeg mener det er stor grad av teknologinøytralitet i denne modellen.