Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1464 (2008-2009)
Innlevert: 18.08.2009
Sendt: 18.08.2009
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 25.08.2009 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Runde Miljøsenter har tatt flere initiativ inn mot Regjeringa for å få sentrale retningslinje for hva som skal skje når fugler bader i olje etter ulike katastrofer, og om en vil opprette et nasjonalt senter for sjøfugl, uten å få positivt svar.
Vil Regjeringa opprette et nasjonalt senter for sjøfugl ved Runde Miljøsenter og få sentrale retningslinjer?

Begrunnelse

En rekke steder langs kysten har det skjedd ulykker med oljesøl i sjøen og store mengder sjøfugl har blitt rammet. Nå sist den store katastrofen etter skipsforliset utenfor Langesund. Det å vite hvordan en skal håndtere katastrofer i forkant er mye bedre enn å diskutere i etterkant hva man skulle ha gjort. Runde Miljøsenter sitter på en betydelig kompetanse på dette området, de har etterlyst sentrale retningslinjer om hva en skal gjøre når katastrofene skjer og understreket behovet for et nasjonalt senter for sjøfugl lenge før den siste katastrofen - men har ikke nådd igjennom med statlige myndigheter.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: I stortingsmeldingen om forvaltningsplan for Norskehavet framgår det at regjeringen vil gjennomføre en vurdering/evaluering av erfaringer med rehabilitering av oljeskadet sjøfugl og vurdere behov for videre oppfølging av dette temaet i forhold til bestander og dyrevelferdshensyn.

Fiskeri- og kystdepartementet har det overordna ansvaret for statens beredskap mot akutt forurensning. Kystverket er delegert ansvar for drift og utvikling av statens operative beredskap på dette området. Overordnet ansvaret for oljeskadd sjøfugl og annet vilt er i tilfeller med akutt forurensning tillagt Miljøverndepartementet. Direktoratet for naturforvaltning og Mattilsynet er delegert ansvar for å fatte avgjørelse om tiltak.

I forbindelse med grunnstøtingen av lasteskipet MV Full City ved Langsund, ga Direktoratet for naturforvaltning den 2. august 2009 tillatelse til at en sammenslutning av organisasjoner kan fange inn oljeskadet fugl for å vaske dem. Som oppfølging av dette ble det den 10. august 2009 gjennomført et møte med aktuelle organisasjoner i Miljøverndepartementet, som gjennomgikk status for rehabiliteringsoperasjonen og drøftet framtidig beredskap for rehabilitering av oljeskadet vilt.

Miljø- og utviklingsministeren starter nå arbeidet med å vurdere hvordan rehabilitering av oljeskadet sjøfugl kan inngå i beredskapen ved framtidige oljesøl. Det settes i den sammenheng stor pris på de initiativ som er kommet fra Runde Miljøsenter.

Det er for tidlig å si hvordan den framtidige beredskapen for rehabilitering av oljeskadet sjøfugl vil bli organisert. Blant annet skal det foretas en grundig evaluering og rapportering av den pågående operasjonen i Langesund med hensyn til forhold som kan ha betydning.