Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1470 (2008-2009)
Innlevert: 19.08.2009
Sendt: 20.08.2009
Rette vedkommende: Arbeids- og inkluderingsministeren
Besvart: 27.08.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Kan statsråden rettferdiggjøre at opprettelse av flyktningemottak er styrt av sentrale politikere og UDI og at det er ingenting lokalbefolkningen og lokale politikere kan gjøre for å påvirke dette?

Begrunnelse

I begynnelsen av juni i år får noen naboer av Solhaug, et nedlagt sykehjem i Nes kommune, vite at Hero Norge AS har levert anbud til UDI på drift av et flyktningemottak for enslige asylsøkere og at det planlegges åpnet allerede 15. august. Ordføreren i Nes kommune blir kontaktet og et informasjonsmøte blir holdt 16. juni hvor både UDI, Hero Norge AS og ordføreren er til stede. På møtet blir det opplyst at opprettelse av flyktningemottak er sentralstyrt og at det er ingenting lokale politikere kan gjøre.
Både Nes FrP og Høyre skrev til kommunen og krevde konsekvensutredning samt politisk behandling av tiltaket, men fikk avslag. Det er forøvrig et stort engasjement hos lokalbefolkningen. Selve prosessen provoserer også fordi saken skal tvinges igjennom i rekordfart. UDI sier at om kommunen krever konsekvensutredning så tar det for lang tid for dem. Ordføreren henviser kun til hva UDI bestemmer og han ikke er villig til å høre på lokalbefolkningen som ønsker å få vite mer om hva opprettelse av et flyktningemottak vil bety for dem og kommunen. De reagerer også på at Nes kommune selv ikke kan få bestemme om man ønsker et mottak eller ikke.
Kort oppsummert kan man si at engasjementet går på hvordan man opplever at UDI og sentrale politikere overkjører lokaldemokratiet.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Vår tilslutning til internasjonale konvensjoner (flyktningkonvensjonen og EMK) innebærer at vi er forpliktet til å vurdere asylsøknaden til alle som kommer til Norge og søker asyl her. En asylsøker har en lovfestet rett til et tilbud om innkvartering mens asylsøknaden er til behandling. Det er en nasjonal oppgave å gi et innkvarteringstilbud til alle asylsøkere, men jeg legger stor vekt på at denne oppgaven må løses i samarbeid med lokale krefter. UDI har det operative ansvaret for at det er et tilstrekkelig innkvarteringstilbud innenfor de rammer og retningslinjer som er satt av Stortinget og Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etablering og drift av statlig mottak for asylsøkere er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser. Det betyr at driftsavtalene skal konkurranseutsettes. Dette har bidratt til større åpenhet og lavere driftsutgifter.

Jeg er opptatt av at det må være et godt samarbeid mellom UDI, driftsoperatør og kommunene ved etablering av asylmottak, og at kommunene skal motta god informasjon i forkant av etableringen. Dette har jeg understreket overfor UDI, og UDI har i tråd med dette endret sin praksis for kontakt med vertskommuner. Både UDI og de som driver mottakene ønsker en god dialog og et godt samarbeid med vertskommunene. I gjeldende konkurransegrunnlag for drift av statlige mottak forutsetter UDI at tilbyder på et tidligst mulig tidspunkt oppretter kontakt med vertskommunen og gir kommunen informasjon som er relevant i forbindelse med en eventuell etablering. I tildelingskriteriene for valg av tilbud er tilbyders dokumentasjon av planlagt/avtalt samarbeid med vertskommunene satt opp som ett av kriteriene.

Jeg vil avslutningsvis vise til at staten og KS inngikk en ny avtale 3.april 2009 om bosetting av flyktninger i kommunen, og om etablering og nedlegging av mottak av omsorgssentre. Der forplikter partene seg til å samarbeide for å tilpasse kapasiteten i asylmottakene til det nasjonale behovet. Staten ved UDI er avhengig av at norske kommuner tar sin del av ansvaret for at Norges internasjonale forpliktelser overholdes.