Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1480 (2008-2009)
Innlevert: 20.08.2009
Sendt: 21.08.2009
Besvart: 28.08.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Kan statsråden stoppe Statskraft si effektkjøring fram til revisjon av Statkrafts konsesjonsvilkår i Surna og kan en påregne at etter revisjon av konsesjonsvilkåra så vil ikke effektkjøring bli tillat ved Trollheimen kraftstasjon?

Begrunnelse

Elva Surna på Nordmøre er utsatt for effektkjøring eller såkalt pulskjøring ved Trollheimen kraftstasjon. Effekten av dette er til tider lav vannstand. Fiskeyngel og den maten fisken spiser dør i mengder som er skadelig for elva på sikt, som en følge av dette.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Samtykke til statsregulering av Folla-Vindølavassdragene ble gitt i 1962. I reguleringen inngår to store reguleringsmagasiner, Gråsjø og Follsjø. Trollheim kraftverk utnytter fallet mellom Follsjø og Surna, og har utløp på lakseførende strekning noen kilomenter fra Surnas utløp i sjøen.

I reguleringstillatelsen er det ingen bestemmelser om minstevannføring, men gjennom skjønnsforutsetningene har Statkraft under normale forhold en forpliktelse til å holde en minstevannføring på 15 m3/s målt ved Harrang Bru i Surna.

Reguleringstillatelsen er ikke til hinder for at Statkraft effektkjører kraftverket så lenge manøvreringsreglementet overholdes. Vassdragsmyndighetene skal til enhver sørge for tilsyn med at fastsatte vilkår og pålegg overholdes.

Jeg er gjort kjent med at det har vært utfall i kraftverket som følge av tekniske problemer gjennom årene. Vannstrømmen ut av kraftverket til Surna stopper da brått med den følge at vannføringen synker raskt. I følge de opplysninger jeg har fått har Statkraft innskjerpet og endret sine prosedyrer for å redusere faren for uønskede hendelser.

Statkraft har inngått avtale om økonomisk kompensasjon med elveeigarlaget, kommunen og samarbeidsorganet for Surna. Avtalen innebærer opprettelse av to ulike fond som skal brukes til tiltak for å styrke og bevare lakse- og sjøaurestammen i Surna. Fondets størrelse er på totalt ca 9 millioner kroner.

Statkraft regner med å installere omløpsventil i kraftverket i løpet av 2010. Denne omløpsventilen vil sikre at vannstrømmen til Surna i stor grad opprettholdes selv om kraftverket skulle falle ut.

Tillatelsen fra 1962 kan tas opp til vilkårsrevisjon med virkning fra 2012. Selv om det ennå ikke formelt er åpnet for revisjon av vilkårene, har NVE allerede mottatt et krav om vilkårsrevisjon, og de berørte kommunene har også varslet at de vil komme med et revisjonskrav.

Vilkårsrevisjoner vil primært omfatte fastsetting av nye vilkår for å rette opp miljøskader som følge av utbyggingen. Aktuelle forhold for Surnas del kan være slipp av minstevannføring og vurdering av effektkjøring/pulskjøring. Dette er spørsmål som vassdragsmyndighetene vil komme tilbake til når det er åpnet for en eventuell vilkårsrevisjon.