Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1495 (2008-2009)
Innlevert: 25.08.2009
Sendt: 26.08.2009
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 03.09.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Undertegnede er av den oppfatning at den såkalte galventispa må felles.
Vil statsråden bidra til at denne ulven drepes snarest?

Begrunnelse

Galventispa har herjet i bl.a. store deler av Hedmark i sommer. Hun har skapt stor frykt, samt ødelagt for næringslivet både i form av tapte inntekter, men også arbeidsplasser som er vanskelig å erstatte i dagens vanskelige arbeidsmarked.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg viser til spørsmål nr. 1495 fra representanten Per Roar Bredvold. Spørsmålet er rettet til landbruks- og matministeren, men oversendt Miljøverndepartementet ettersom rovviltforvaltning tilhører miljø- og utviklingsministerens ansvarsområde.

Den skandinaviske ulvestammen er sterkt preget av innavl og avhengig av jevnlig innvandring og etablering av ulv fra Finland/Russland. Galventispa er en genetisk viktig ulv, og slike individer må gis et strengt vern for at vi skal kunne sikre artens overlevelse i Skandinavia. Jeg mener derfor at det må forsøkes i det lengste å legge til rette for at denne ulven skal spre sine gener videre.

Det er sterkt beklagelig at flere saueeiere i området har lidd betydelige tap denne beitesesongen. Etter at skremmingsforsøk ble iverksatt opphørte den pågående skadesituasjonen i Stange, men Galventispa er imidlertid blitt værende i området mellom Glomma og Mjøsa og har oppholdt seg delvis innenfor og delvis utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge. Ettersom det har vist seg vanskelig å få ulven til å krysse barrierene i øst og vandre lenger inn i forvaltningsområdet for ulv er det iverksatt forsøk på innfanging og flytting av ulven til områdene øst for Glomma.

Galventispa har den siste tiden foretatt vandringer mellom Elverum og Kongsvinger, og den har oppholdt seg delvis innenfor og delvis utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv. Skulle det oppstå nye store skader utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv vil spørsmålet om fellingstillatelse bli vurdert på nytt. Jeg vil ha fokus på kontinuerlig oppfølging av ulvens vandringer for å forsøke å unngå at slike skadesituasjoner skal oppstå.

Dersom det pågående forsøket på flytting av Galventispa ikke lykkes, og ulven blir værende i dette området utover høsten og vinteren, vil det bli iverksatt nye flytteforsøk i god tid før neste beitesesong. Vinterstid øker mulighetene for vellykket innfanging og flytting av ulv.