Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1507 (2008-2009)
Innlevert: 27.08.2009
Sendt: 27.08.2009
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 03.09.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Hva vil Regjeringen gjøre i saker der gode trafikksystemknutepunkter ikke lar seg realisere, eller får betydelige merkostnader og forsinkelser, fordi en annens samferdselsetat ikke har fått sin del av saken med i Nasjonal Transportplan?

Begrunnelse

I Fredrikstad holder man nå på med en konseptvalgsutredning knyttet til vei. Grønlikvartalet som trafikalt knutepunkt antar man vil gi betydelige besparelser i ekspropriasjon av areal, og besparelser i anleggskostnader for veimyndighetene. Grønlikvartalet har som ide å samle byens jernbanestasjon, buss- og taxi holdeplass, samt knutepunkt for gang og sykkelstier, men er også det stedet hvor RV 110 og RV 109 møtes. Lokalt ser man at knutepunktet kan styrke mulighetene for å lage gode kollektivløsninger for de reisende, samtidig som det vil styrke sentrums betydning handelsmessig i forhold til kjøpesentra, gågata og grensehandelen. Jernbaneverket har uttalt at dette trolig er det beste byprosjektet i landet de kjenner i dag. Lokalt frykter man imidlertid at det kan føre til flere års forsinkelser i utbedring av veinettet dersom man kjører fram Grønlikvartalet som et samtidig utviklet trafikalt knutepunkt. En slik forsinkelse vil føre til en fortsatt økning i trafikkproblemene, og det vil også få uønskede miljøkonsekvenser i Fredrikstad som allerede har nest høyest økning i CO2 utslipp knyttet til veitrafikk av alle kommunene i Norge.
Hvis man ikke får mulighet til en samtidig utvikling av jernbane og vei i det omtalte området vil forutsetning for å kunne realisere prosjektet være endret. Det er derfor viktig å få svar på om man kan forvente forståelse for endringer og forsering i planene slik at det ikke fører til forsinkelser. For å gå videre med planene må det fremgå av svaret hvor realistisk det er og hva som må til for å realisere en samtidig utvikling av vei og jernbane, noe som vil være best både økonomisk, miljømessig og som kan bidra til vitalisering av bysentrum og handelen i Fredrikstad sentrum.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: I begrunnelsen for spørsmålet er vist til et trafikalt knutepunkt (Grønli) i Fredrikstad.

Det pågår arbeid med konseptvalgutredning i Fredrikstad som omhandler hele Nedre Glommaregionen (KVU Nedre Glomma). Konseptvalgutredningen tar for seg hele transportsystemet (veg, kollektivtrafikk, havn, sykkel og gange). Sentralt i arbeidet er vurdering av behov og utfordringer i transportsystemet i regionen. I flere av konseptene inngår utvikling av kollektivknutepunkt på Grønli.

Konseptvalgutredningen forventes å bli ferdigstilt i løpet av 2009. Den vil da bli sendt på høring og bli underlagt ekstern kvalitetssikring (KS1). Dette vil samlet danne grunnlag for en beslutning i regjeringen om valg av konsept og videre planlegging. Prosessen bør gi svar på hva som er realistisk å realisere, blant annet trafikknutepunkter i området. Materialet er forutsatt å danne grunnlag for prioritering av prosjekter ved neste rullering av Nasjonal transportplan, eventuelt for gjennomføring av et eget opplegg med brukerfinansiering.

Generelt blir tiltak på veg og bane samordnet i planfasen og vegmyndighetene og Jernbaneverket utarbeider felles plangrunnlag for Nasjonal transportplan. Etatenes planforslag blir deretter sendt på høring i bl.a. fylkeskommunene. Fylkeskommunenes prioriteringer innenfor de aktuelle økonomiske rammene blir normalt tillagt stor vekt. For øvrig viser jeg til St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 kap. 9.4.3 Om utvikling av kollektivknutepunkter.