Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1510 (2008-2009)
Innlevert: 28.08.2009
Sendt: 28.08.2009
Besvart: 07.09.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Vil statsråden ta initiativ til at systemet med verdikort på ferjer endres slik at de reisende fritt kan fylle opp kortene med lavere takstbeløp uten at det går ut over rabattordningen?

Begrunnelse

Ordningen slik den fungerer i dag er usosial og til særlig belastning for familier og andre med lav inntekt. Mange ferjer har i dag en rabattordning med såkalte verdikort der det gis opptil 50 pst rabatt for bil og person. Dette er i utgangspunktet en god ordning, men utfordringen for mange er at prisen for påfylling av kortet er høy. Man tvinges til å betale en høy sum på forhånd for påfylling av verdikoret, dersom en skal få rabatt. Beløpet er så høyt at særlig unge i etableringsfasen og familier med lav inntekt kan få problemer med å kjøpe verdikort i en ellers presset økonomisk situasjon. Alternativet for disse er å betale full pris. Rabattordningen virker dermed svært usosialt.
De fleste pendlere og reisende må i tillegg ha kort til hurtigbåt/buss/ bompengeabonnement. Når en summerer opp alle slike utgifter utgjør dette et betydelig forskuddsvist utlegg. Dette går særlig ut over de med lavest inntekt. Regjeringen bør sørge for at de reisende fritt kan velge å fylle opp verdikortet med en lavere takst uten at det går ut over rabattordningen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg mener det er nødvendig at verdikort skal være for dem som reiser mye med ferje, og har høye kostnader med dette. Om minsteprisen for å fylle på et verdikort blir mindre enn i dag, kan det føre til reduserte trafikkinntekter om ikke takstene skal øke. Jeg vil imidlertid få gjort en nærmere vurdering av dette spørsmålet, for å få klarhet i om det kan gjennomføres uten at finansieringsgrunnlaget svekkes.

For øvrig er rabattordningene på ferjer under stadig vurdering.