Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til finansministeren

Dokument nr. 15:1525 (2008-2009)
Innlevert: 02.09.2009
Sendt: 04.09.2009
Besvart: 16.09.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hva er statsrådens vurdering av et avgiftsfritak for utrykningskjøretøy i Politiet?

Begrunnelse

Fra ulike hold pekes det på at politiet er den eneste utrykningsetaten som ikke har fritaksbestemmelser for avgifter på sine kjøretøy. Dette skal medføre at det anskaffes kjøretøy som ikke er ideelle i forhold til tjenesten kjøretøyene skal inn i.
Det pekes på at et fritak for politiets kjøretøy vil medføre at man i større grad kan velge riktig kjøretøy ut fra de behov man stiller til et utrykningskjøretøy, uten at man på samme måte som i dag må ta hensyn til de ulike komponentene i avgiften som motorkraft, vekt, utslipp etc.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Engangsavgiften har som hovedformål å skaffe staten inntekter. Avgiften er også søkt utformet for å ivareta miljø- og sikkerhet, og fordelingspolitiske hensyn. Satsstrukturen i avgiften og de ulike fritakene må ses på denne bakgrunn. I engangsavgiftssystemet er næringskjøretøy skjermet, blant annet ved at tunge lastebiler er fritatt for avgift, mens det for varebiler og drosjer betales avgift med redusert sats. Det kan i denne sammenheng nevnes at politiets pansrede kjøretøy er fritatt for avgift, og at brannvesenets og helsetjenestens anskaffelser av ordinære kjøretøy er underlagt vanlig avgiftsplikt.

Midler til anskaffelse av utrykningskjøretøy i politiet har siden 2002 vært inkludert i den ordinære driftsbevilgningen til politiet. Anskaffelse av nye kjøretøy må derfor prioriteres innenfor en helhetlig vurdering av politiets samlede ressursbruk.

Bevilgningsforslagene som fremmes av regjeringen, herunder eventuelle forslag om anskaffelse av nye kjøretøy for politiet, inkluderer alle kostnader, også avgifter. Bevilgningen for engangsavgift på motorvogner på statsbudsjettets inntektsside vil inkludere avgiftene fra både private og offentlige aktører. Å frita politiets utrykningskjøretøy fra avgifter vil ikke gjøre det rimeligere for staten å anskaffe kjøretøy til politiet. Resultatet av et slikt fritak kan imidlertid være at man ikke lenger vil oppnå de ønskede effektene ved avgiften.