Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1532 (2008-2009)
Innlevert: 03.09.2009
Sendt: 04.09.2009
Besvart: 15.09.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): På tross av betydelig økt aktivitet på sokkelen utenfor Helgeland, viser aktivitets og leverandørbildet at ringvirkningene som følge av aktiviteten er langt større i "sør" enn i regionen. Etablerte nettverk, innkjøpsmønstre og rutiner kombinert med manglende forståelse i enkeltselskaper for behovet for knoppskyting/etablering på Helgeland skaper denne situasjonen.
Hva vil statsråden foreta seg for å legge tilrette for økte lokale ringvirkninger på Helgeland som følge av økt petroleumsaktivitet på Helgelandskysten?

Begrunnelse

Baser sør for Helgeland melder om kraftig økende aktivitet som følge av utviklingen utenfor Helgelandskysten. Det foretas en utstrakt transport av varer og tjenester fra sør til Helgeland for å serve petroleumsaktiviteten. I mange tilfeller ser vi også at selv personelltransport ikke skjer ut fra basen i Brønnøysund som representerer kortest mulig avstand til feltene, men fra lokasjoner lengre sør. Ulike forklaringer på hvorfor selskapene handler i sør dukker opp, samtidig som selskapene naturlig nok ønsker økt tilstedeværelse i nord. Det kan i noen tilfeller synes som om ikke selskapene i stor nok grad, herunder statens eget selskap, forstår at mulighetene for økt aktivitet i nord og tilstedeværelse i nord, handler mest om lokale ringvirkninger og lokal forståelse.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Jeg vil påpeke at utviklingen av petroleumsrettet industri i Nordland er gode eksempler på lokale ringvirkninger vi har hatt langs norskekysten som følge av olje- og gassvirksomhet. Men det er viktig å huske på at det tar tid å utvikle en petroleumsrettet industriklynge.

I 2006 omsatte den petroleumsrettede industrien i regionen for 985 mill. kroner. En undersøkelse Kunnskapsparken Bodø har foretatt nylig viser at i 2008 har dette tallet steget til nesten 1,5 mrd. kroner. Når det gjelder sysselsettingen er tallene nesten like positive, fra 589 ansatte i regionen i 2006 til 830 ansatte i 2008. Tallene inkluderer kun bedrifter som leverer bransjespesifikke varer og tjenester til petroleumsindustrien. Ringvirkningene er derfor enda større hvis flere næringer hadde blitt tatt med.

Helgeland har et godt utgangspunkt for å ta del i petroleumsaktivitetene i tråd med at petroleumsaktiviteten trekker nordover. Her eksisterer allerede en livskraftig verkstedsindustri blant annet i Mo i Rana. I snart 25 år har oljebasen i Sandnessjøen holdt leteriggene i Norskehavet med forsyninger av varer og utstyr.

Skarv er nå under utbygging med BP som operatør. Løsningen som er valgt gir viktige impulser til ringvirkninger og kompetanseutvikling, samtidig som den utnytter den kompetansen som finnes i regionen. Departementet fulgte prosessen rundt utbyggingsbeslutningen på Skarv tett, og opplevde det som en god prosess. Både de lokale myndigheter og operatøren har vært konstruktive og opptatt av å søke løsninger som utnytter og utvikler lokal kompetanse.

StatoilHydro orienterte før sommeren om selskapets nye strategi for kontrakter innen vedlikehold og modifikasjoner. De vil bruke sin erfaring og kompetanse for å sikre at lokalt næringsliv får størst mulig andel av verdiskapingen. Som olje- og energiminister vil jeg følge med på denne strategien videre.

Det er viktig at operatørene arbeider aktivt for å bidra til regionale ringvirkninger. Samtidig må også lokalt næringsliv utnytte mulighetene. De lokale gründerne og entreprenørene må vise seg fram. Følgeforskningsanalysene forteller at selv med ulike utbyggingsløsninger er det mulig å skape betydelige lokale og regionale ringvirkninger. Dette fordrer en aktiv prosess både fra operatør og lokalt næringsliv.

Regjeringen har en aktiv letepolitikk og en kunnskapsbasert ryddig prosess for å legge grunnlaget for videre aktivitet. Av de 21 blokkene som ble tildelt i 20. konsesjonsrunde ble 9 utvinningstillatelser tildelt i Barentshavet, mens 12 ble tildelt i Norskehavet. En aktiv letepolitikk er viktig for å sikre fremtidige arbeidsplasser innen petroleumssektoren, og ringvirkningene denne sektoren bringer med seg.

Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten skal som kjent oppdateres i 2010, og det samles nå inn mer kunnskap om havområdet. Når denne forvaltningsplanen foreligger vil det avgjøres hvilke området som skal åpnes, og hvilke områder det ikke skal foregå petroleumsvirksomhet. Dette skal bestemmes av Stortinget.

Som olje- og energiminister er jeg opptatt av at nye utbygginger skal skape ringvirkninger. Dette har vi ikke minst erfart i forbindelse med Skarvutbyggingen som har gitt gode impulser til sysselsetting og næringsutvikling på Helgeland.