Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1539 (2008-2009)
Innlevert: 04.09.2009
Sendt: 04.09.2009
Besvart: 09.09.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil helse- og omsorgsministeren gripe inn og sørge for at Haugesund sykehus får en tilfredsstillende strømforsyning slik at ikke liv og helse kommer i fare ved sykehuset?

Begrunnelse

Ifølge oppslag i Haugesunds Avis 31. august er strømforsyningen til Haugesund sykehus langt fra tilfredsstillende. Dette har medført at sykehuset i to døgn har vært drevet med nødstrøm etter at en hovedstrømbtyter røk. Helse Fonna kan ifølge avisen ikke garantere at sykehuset ikke blir totalt mørklagt igjen, men hevder at nytt anlegg vil koste 20 millioner kroner og disse pengene finnes ikke.
En slik situasjon er fullstendig uholdbar og kan sette liv og helse i fare dersom ikke noe gjøres raskt.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Helse Vest RHF har orientert meg om at nødstrømsaggregatene ved de ulike sykehusene i Helse Fonna HF blir testet hver måned. Den 7. august ble det gjennomført en slik test av anlegget ved Haugesund sjukehus, men det oppsto dessverre problemer da en skulle sette anlegget tilbake til ordinær strømforsyning. Dette førte til at sykehuset kun fikk strøm til de viktigste funksjonene via en etablert nødløsning fra kl 07.00 fredag den 7. august til formiddagen søndag den 9. august.

Når en benytter denne nødløsningen med redusert kapasitet, går det kun strøm til de aller viktigste funksjonene vurdert ut i fra forsvarlighet, liv og helse. Bruken av nødløsning førte til at en stor del av driften ved sykehuset ble rammet.

Nødstrømsaggregatene ved Haugesund sjukehus – som er av nyere dato – fungerte imidlertid tilfredsstillende da testen ble gjennomført.

Årsaken til problemene er etter hva jeg har forstått, i hovedsak at strømnettet/tavlene ved Haugesund sjukehus er gamle og slitte, og at den tekniske levetiden på hovedbryterne nærmer seg slutten. Anslagsvis 60 prosent av det elektriske anlegget er fra 1976. Alderen på det elektriske anlegget gjør at det er utfordrende for sykehuset å fremskaffe reservedeler, og følgelig også krevende å gjennomføre ordinær service og vedlikehold av anlegget.

Styret i Helse Fonna HF ble orientert om den aktuelle hendelsen den 27. august i styresak 55/09.

Rehabilitering/utskifting av hovedtavler og etablering av ny moderne infrastruktur i et eksisterende sykehusbygg er meget komplisert, kostbart og tidkrevende. Det foreligger et kostnadsestimat for rehabilitering av hovedfordelingsnettet på ca. 20 millioner kroner. Dette estimatet inkluderer ikke nødvendige bygningsmessige arbeider eller etablering av nye stigekabler m.v.

Rehabilitering av det elektriske anlegget vil sannsynligvis måtte gjennomføres over 2 til 3 år. Administrerende direktør vil initiere nødvendig forprosjekt i inneværende år. Investeringsbudsjettet skal etter planen behandles av styret i Helse Fonna HF den 26. november 2009.

Helse Vest RHF har overfor meg lagt til grunn at oppgraderingen av anlegget ved Haugesund sjukehus blir gitt den nødvendige prioritet.