Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1549 (2008-2009)
Innlevert: 07.09.2009
Sendt: 07.09.2009
Besvart: 14.09.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Er statsråden tilfreds med at nesten hele E39 fra grensen til Vest-Agder og frem til Ålgård er uten belysning, eller vil statsråden sørge for at dette kommer på plass snarest mulig av hensyn til trafikantenes sikkerhet?

Begrunnelse

Det er i dag sammenhengende belysning langs stamveien fra Oslo til Flikka, og det arbeides med å få på plass belysning på det korte strekket fra Flikka fram til fylkesgrensen. Det er imidlertid ikke midler til belysning fra fylkesgrensen og frem til Ålgård. Dette strekket er på 80 km, hvorav hele 75 km mangler belysning.
En stor del av mørkeulykkene på denne strekningen er møte- og utforkjøringsulykker. Belysning på denne delen av E39 er viktig for å bedre trafikantenes sikkerhet, og vil være et viktig ulykkesreduserende tiltak. Det må derfor settes av tilstrekkelig med midler, slik at belysning kan komme på plass så raskt som praktisk mulig.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 går Regjeringen inn for en markant satsing på programområdene knyttet til bl.a. trafikksikkerhet. Veglys er blant de særskilte trafikksikkerhetstiltak som er aktuelle. Midler til veglys på E39-strekningen Vest-Agder grense – Krossmoen – Ålgård vurderes i det pågående arbeidet med Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2010-2013. På E39 sørover fra Ålgård i Gjesdal kommune legger Statens vegvesen opp til å gjennomføre belysningstiltak med midler som er bevilget gjennom statsbudsjettet for 2009. Videre er det gjennom Stortingets behandling av St.prp. nr. 37 (2008-2009) om tiltakspakka bevilget midler til belysningstiltak langs strekningen Bjerkreim – Vikeså på E39 i Bjerkreim kommune.