Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1550 (2008-2009)
Innlevert: 07.09.2009
Sendt: 07.09.2009
Besvart: 15.09.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Helsepersonell har en ansvarsfull oppgave der det er nødvendig å være skjerpet, bevisst og edruelig til enhver tid slik at pasientenes interesser, helse og sikkerhet ivaretas på best mulig måte. I mitt skriftlige spørsmål nr. 971 (april 2008), og i mitt påfølgende brev til statsråden 19. desember 2008 tok jeg opp problemet i forhold til at det mangler nødvendig forskrift om prøvetaking for å avdekke misbruk.
Har statsråden fulgt opp denne saken i følge tidligere svar, og når vil den nye forskriften foreligge?

Begrunnelse

Helsepersonelloven § 8 er klar når det gjelder inntak av alkohol eller rusmidler i arbeidstiden, men forskrift om prøvetaking ved mistanke om overtredelse og bestemmelser om forbud mot inntak av rusmidler i et nærmere bestemt tidsrom før tjenestetiden begynner men forskriften for å avdekke misbruk mangler fremdeles.
Misbruk av rusmidler blant helsepersonell kan utgjøre en fare for pasientsikkerheten og kvaliteten i helsetjenesten, samtidig som dette også vil svekke tilliten til både helsepersonell og helsetjenesten. Tilsynsmyndighetene behandler hvert år flere tilsynssaker med utspring i rusmiddelmisbruk. Det er grunn til å anta at de sakene som avdekkes sannsynligvis bare viser en del av det misbruket som foregår.
Statsråden Brustad delte min oppfatning om at det kan være behov for en forskrift med bestemmelser i forhold til prøvetaking ved mistanke om rusmisbruk i arbeidstiden, samt bestemmelser om forbud mot inntak av rusmidler i et nærmere bestemt tidsrom før tjenestetiden. I sitt svar til meg skriver statsråden at hun derfor ved brev av 12. mars 2008 har bedt Statens helsetilsyn utarbeide utkast til høringsnotat med forslag til slik forskrift innen 1. oktober 2008. Departementet skulle så etter å ha mottatt utkastet til høringsnotat, foreta eventuelle justeringer før forslaget ble sendt ut på 3 måneders høring. Da mange venter på en ny forskrift og ingenting skjedde, purret jeg opp saken i form av en skriftlig henvendelse i 19. desember 2008. I brevet til statsråd Bjarne Håkon Hanssen ba jeg om informasjon om hvorvidt høringsnotatet var ute til høring og når høringsfristen var satt.
I sitt svar skrev statsråden følgende:

"Statens helsetilsyn ble noe forsinket i forhold til den fristen som var satt i bestillings­brevet av 12. mars 2008. Departementet mottok tilsynets forslag til forskrift ved brev av 19. november 2008. Departementet vil nå gjennomgå og vurdere Helsetilsynets forslag, og vil deretter sende forslaget på ekstern høring i 3 måneder."

Med henvisning til tidligere svar forventes det at saken er fulgt opp, men jeg får henvendelser fra HMS- arbeidere som venter på denne saken, og som mener at saken fremdeles ikke har vært til høring og at forskriften fremdeles mangler. De spør meg nå om hva som er årsaken til at saken ikke får høyere prioritet. Det er slik jeg ser det viktig å få på plass en forskrift som gjør det mulig å avdekke rusmisbruk i arbeidstiden, både for å sikre pasientene mot feilbehandling, men også for å kunne bidra med hjelp til den personen som er påvirket i arbeidstiden da dette i mange tilfeller er personer som sliter med et rusavhengighetsproblem.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Som representanten Giltun viser til, har hun tidligere henvendt seg om denne saken. I brev av 12. desember 2008 svarte jeg at departementet ville gjennomgå og vurdere det forslaget til forskrift vi hadde fått fra Statens helsetilsyn (19. november 2008), før et forslag til forskrift ville bli sendt på ekstern høring i 3 måneder.

Departementets vurderinger har beklageligvis tatt noe lengre tid enn forventet. Arbeidet med å utforme et høringsnotat er i sluttfasen, og vil antakelig bli sendt på ekstern høring i løpet av de nærmeste ukene.