Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1557 (2008-2009)
Innlevert: 08.09.2009
Sendt: 08.09.2009
Besvart: 17.09.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Er statsråden enig i at det er uakseptabelt at mennesker med alvorlige diagnoser ikke får den foreskrevne og nødvendige hjelp de trenger i en vanskelig livssituasjon, og i tilfelle ja, hva vil statsråden gjøre for at mennesker som ikke får den oppfølging de har krav på, kan bringe saken sin videre i byråkratiet slik at fattede vedtak blir fulgt opp?

Begrunnelse

En fortvilet mor har henvendt seg til meg med historien til sin datter, som har fått diagnosen F90 Hyperkinetisk forstyrrelse. Diagnosen som ble stilt i 2004 beskrev et sykdomsbilde med ADHD, angst, selvskading og hallusinatoriske opplevelser. I tillegg fastslås det at hun har problemer med oppmerksomhet, konsentrasjon, har sosial angst og er i ferd med å utvikle en personlighetsforstyrrelse. Jentas mor har sendt meg en kopi av den siste epikrisen omhandlende datteren. Epikrisen er utferdiget av psykolog ved Akershus universitetssykehus i desember 2007. Vurderingen av psykolog konkluderer med at pasienten vil få oppfølging av den kommunale sosialtjenesten samt lokalt psykiatriteam, og det vil bli utarbeidet Individuell plan og ansvarsgruppe samt arbeidsutprøving ved ASVO. I sak nr. 11/2007 i Sørum kommune ble det truffet vedtak om at det skulle utarbeides individuell plan for jenta. I april 2008 mottar jenta brev fra veileder ved Nav Sørum som beklager at det har tatt lang tid før hun ble innkalt til samtale, men at samtale skulle gjennomføres i nær fremtid. Samtale ble gjennomført 17. april 2008. Etter dette har ikke jenta hørt noe fra Nav. Uttallige etterlysninger og purringer til Nav Sørum om hvordan det går med saken hennes har vært resultatløst. Det opplyses fra Nav Sørum at saksbehandler har blitt syk og ingen ny saksbehandler kan forventes før til neste år. Vi skriver nå september 2009. Jentas problemer og sykdomsbilde blir bare verre og verre og hun føler maktesløshet overfor Nav. Jenta har etter vedtak blitt innvilget boveiledere som skulle besøke henne minst en gang pr. uke. Disse har ikke vært i kontakt med henne siden juni d.å. Nå skriver vi september 2009 og fortsatt er ingenting gjort. Jenta er med andre ord overlatt til seg selv. Jentas siste henvendelse til Nav Sørum om sin sak gav ingen avklaring. Hun fikk riktignok snakke med en saksbehandler, men han kjente ikke hennes sak. Det eneste hun fikk vite var at hun måtte se og finne seg en jobb. Jenta står alene igjen uten å ha mottatt den hjelp hun var lovet, etter et vedtak gjort på grunnlag av en vel dokumentert epikrise i 2007. Å ende opp med fortvilelse, sinne og frustrasjon over et Nav-kontor som ikke følger opp lovlige fattede vedtak er ikke det hun trenger for at hun skal mestre sin hverdag.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Jeg vil understreke at oppfølgingen av brukere med sammensatte behov står sentralt innenfor Arbeids- og velferdsetatens samlede virksomhet. Gjennom informasjon som jeg har mottatt fra Arbeids- og velferdsdirektoratet om denne konkrete saken, går det fram at oppfølgingen har vært mangelfull, og at brukeren ikke har mottatt nødvendig bistand. Jeg er orientert om at det aktuelle NAV-kontoret nå vil se til at det utarbeides en plan for brukeren som gir grunnlag for hensiktsmessig oppfølging og bistand.

NAV-kontoret som det refereres til, ble åpnet våren 2008 med endrede oppgaver og ny organisering. Parallelt med etableringen var det enkelte som sluttet ved kontoret, og det var også et betydelig behov for kompetanseheving. Flere tiltak ble satt inn og disse er nå i ferd med å gi effekt. Kompetansen er hevet og organiseringen av kontoret er endret med sikte på å gi bedre tjenester til brukerne.

Arbeids- og velferdsetaten har vært gjennom en omfattende omstillingsperiode som følge av NAV-reformen. Omstillingsperioden har vært mer krevende enn opprinnelig regnet med. Etaten har generelt ikke klart å opprettholde nivå og kvalitet på flere av tjenestene i denne perioden. Dette har ført til hendelser som det refereres til i spørsmålet. For å øke kapasiteten i tjenesteproduksjonen er bevilgningene til etaten styrket både i 2008 og i 2009. I tilegg vil jeg nevne at etaten arbeider med å få på plass et system for intern kontroll. Dette vil bidra til god kvalitet på tjenestene som tilbys og sikre at brukerne blir fulgt opp på en god og respektfull måte. Jeg legger stor vekt på at NAV-reformen skal bidra til at Arbeids- og velferdsetaten i økende grad skal fremstå som brukervennlig, selv om det nok fortsatt vil ta noe tid å realisere alle målene med reformen. Dette handler bl.a. om god service og et godt tilpasset tjenestetilbud.