Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1559 (2008-2009)
Innlevert: 08.09.2009
Sendt: 09.09.2009
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 16.09.2009 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Full City-havariet utenfor Langesund 31.07.09 har medført store behov for opprydning og rensing av nærmiljøet. Slike aksjoner tar tid og er kostbare.
Hvilke garantier vil Regjeringen gi private grunneiere for at de får dekket sine kostnader til opprydning og hvilken garanti vil man gi for at prinsippet om at "forurenser må betale" legges til grunn slik at de ansvarlige for ulykken må stå økonomisk ansvarlig for den nødvendige opprydning?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Staten ved Kystverket iverksatte en statlig oljevernaksjon i forbindelse med grunnstøtingen av MV ”Full City”. Det betyr at det er staten som står ansvarlig for å lede opprydningsarbeidet etter ulykken.

Regjeringen vil sørge for økonomiske ressurser som er nødvendige for opprydningsarbeidet blir stilt til disposisjon. Umiddelbart etter iverksettelse av den statlige oljevernaksjonen fikk Kystverket fullmakt til å overskride sine bevilgninger med inntil 15 mill. kroner. Fiskeri- og kystdepartementet fikk gjennom kongelig resolusjon 7. august 2009 fullmakt til å overskride Kystverkets bevilgninger med ytterligere 110 mill. kroner til opprydningsarbeidet. Regjeringen vil fremme forslag til tilleggbevilgning overfor Stortinget når Kystverket har utarbeidet et endelig kostnadsoverslag for aksjonen.

Ved en statlig aksjon bistår berørte kommuner, blant annet ved å utføre det vesentligste av strandrensingen, også på private eiendommer. Kostnadene ved dette har kommunene rett til å få dekket gjennom vederlag fra Kystverket. Kystverket inkluderer senere dette i sitt refusjonskrav til forurenser, se omtale under om at ”forurenser skal betale”.

Utgangspunktet ved en statlig aksjon er at opprydningsarbeidet blir gjort i statlig regi. Det skal således ikke være behov for at privatpersoner skal aksjonere uavhengig av det statlige apparatet som er etablert. Avdekkes likevel skade på privat eiendom som man ikke har kunnet bekjempe ved den statlige aksjonen, vil skadelidte måtte rette et såkalt tredjemannskrav til forurenser eller ev. til dennes forsikringsselskap.

Når det gjelder spørsmålet om hvilken garanti man vil gi for prinsippet om at ”forurenser må betale”, er utgangspunktet i gjeldende rett at forurenser skal betale. Dette er et grunnleggende prinsipp i forurensningsloven. Ved en statlig aksjon vil det være myndighetene som pådrar seg kostnader som den ansvarlige selv skulle ha gjennomført. Følgelig vil det offentliges utgifter, skade eller tap kreves dekket av den ansvarlige for forurensingen gjennom et refusjonskrav.

Begrensningsreglene i sjøloven kan imidlertid medføre at den norske stat ikke fullt ut får dekket sitt refusjonskrav. Reglene modifiserer således prinsippet om at "forurenser må betale”. Det er skipets tonnasje som er avgjørende for ansvarsgrensene. Dersom de samlede kostnadene som følge av havariet - og som omfattes av reglene om ansvars-begrensning - overstiger ansvarsbegrensningsbeløpet, vil kravshaverne ikke få full dekning av sine krav, men en forholdsmessig andel av ansvarsbegrensningsbeløpet.

Ansvarsbegrensningsbeløpene i den norske sjøloven er høyere enn i en del andre land. Norge har tatt et forbehold mot deler av en internasjonal konvensjon på området. Dette gir Norge mulighet til å lovfeste høyere ansvarsgrenser enn de konvensjonsbestemte grensene. Rederens ansvar for forurensingsskade som følge av bunkersoljesøl er dermed høyere i Norge enn i land som ikke har tatt lignende forbehold eller brukt sin rett til å lovefeste høyere ansvarsgrenser enn det som følger av konvensjonen.

I ”Full City”–saken har Kystverket bedt rederiet om, og fått bekreftet, at norske ansvarsbegrensningsregler skal legges til grunn for erstatningsoppgjøret. Dette medfører at de norske høyere ansvarsbegrensningsbeløpene vil gjelde.

Jeg vil avslutningsvis gjenta at Regjeringen vil sørge for at nødvendige økonomiske ressurser til opprydningsarbeidet blir stilt til disposisjon. Størrelsen på beløpet vil fastsettes på bakgrunn av kostnadsprognoser for aksjonen, og således fastsettes uavhengig av størrelsen på MV ”Full Citys” ansvarsbegrensing.