Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1565 (2008-2009)
Innlevert: 10.09.2009
Sendt: 11.09.2009
Besvart: 16.09.2009 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Synes statsråden det er rimelig at minstepensjonister som får vedtak om økt bostøtte med 17 kroner i måneden, skal miste hele bostøtten fordi den ikke overstiger 300 kroner i måneden, og dersom statsråden synes dette ikke er rimelig, hva vil hun foreta seg i saken?

Begrunnelse

En pensjonist som har ca 140.000 kroner i året og som er innvilget 278 kroner i måneden i bostøtte har fått varsel om at bostøtten hennes er vedtatt økt til 295 kroner i måneden. For denne minstepensjonisten betyr dette at hun/han vil få utbetalt 3540 kroner i bostøtte på årsbasis. Dette er et betydelig bidrag for en som har minstepensjon og har lite fra før. Gleden over økningen av bostøtten ble derimot kortvarig. Nederst på det mottatte brevet fra Husbanken om økningen av bostøtten stod det at: ALT UNDER kr 300,00 BLIR IKKE UTBETALT.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I St.prp. nr. 11 (2008-2009) Ei styrkt bustøtte ble blant annet formålet og minsteutbetalingene for bostøtten foreslått endret. Stortinget sluttet seg samstemmig til begge disse forslagene.

Formålet med bostøtten ble dermed endret til:

"Bustøtta skal sikre dei med låge inntekter og høge buutgifter ein høveleg bustad."

I begrunnelsen for endringen står det blant annet at:

"For at bustøtta skal vere eit effektivt verkemiddel i arbeidet mot fattigdom, kan det vere naturleg å rette støtta mot dei som både har låge inntekter og høge buutgifter i høve til inntekta. Dette inneber at dei som har låge buutgifter skal dekkje desse sjølve. Ein vanleg trygd eller inntekt skal da kunne dekkje låge buutgifter. Dette fører til at bustøtta får ei klårare rolle i høve til andre offentlege ytingar."

Minsteutbetalingen i bostøtten ble økt fra 2 000 til 3 600 kr i året, tilsvarende fra 167 til 300 kr i måneden. Forslaget ble gitt følgende begrunnelse:

"Bustøtta må vere av ein viss storleik om ho skal bidra til auka bustadkonsum. Ved å auke beløpet for minste utbetalte bustøtte, kan midlar bli omfordelte frå dei som har låge buutgifter, til dei som har høge buutgifter. Støtta må òg vere så stor at ho står i samsvar med kostnadene til administrasjon."

En aleneboende minstepensjonist får etter de nye reglene bostøtte når boutgiftene er høyere enn 25 570 kr i året, eller 2 131 kr i måneden. En aleneboende minstepensjonist, med en pensjon på 136 000 kr i året, må dermed dekke boutgiftene selv når disse er lavere enn 19 % av pensjonen.

Jeg mener fortsatt at det var riktig å klargjøre bostøttens rolle, både som boligpolitisk virkemiddel og i forhold til andre offentlige ytelser. Det var også rett å målrette bostøtten til dem som har høye boutgifter.