Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1570 (2008-2009)
Innlevert: 14.09.2009
Sendt: 14.09.2009
Besvart: 18.09.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Jeg er gjort kjent med at behandlingstilbudet for seksuelt misbrukte barn ved Betania Malvik ikke vil bli videreført i samarbeid med Helse Midt-Norge.
Vil statsråden gripe inn og hindre at tilbudet til denne sårbare gruppen legges ned, slik vedtaket i Helse Midt-Norge innebærer?

Begrunnelse

Landsforeningen for seksuelt misbrukte, Blålys, krever at behandlingstilbudet ved Betania Malvik består og videreutvikles i samråd med brukerne. De frykter at nedleggelsen vil bety et alvorlig tilbakeskritt for denne gruppen, og en svekkelse av deres samlede tilbud.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Barn og unge som utsettes for seksuelt misbruk er i særlig grad sårbare for å ta med seg slike traumer videre i livet dersom de ikke får den hjelp, oppfølging og omsorg de har behov for. Jeg er derfor opptatt av at de ivaretas på en så forsvarlig og god måte som mulig, og at de gis tjenester av god kvalitet.

Samtidig er det grunn til å nevne at det har vært faglig uenighet om hvilke behandlings-metoder som er effektive, og det har vært få tilgjengelige forskningsresultater som kan fortelle hva som er ”beste praksis”.

Jeg har i sakens anledning vært i kontakt med Helse Midt-Norge RHF. De erkjenner at tilbudet til denne gruppen i det psykiske helsevernet i dag ikke er godt nok. Helse Midt-Norge har videre informert meg om at de for ca. 2 år siden innledet et 2-årig FOU-samarbeid med Betania Malvik for å evaluere nytten av behandlingen som gis der. Avtalen om dette FOU-samarbeidet går ut per 31.09.09.

Jeg er videre informert om at Helse Midt-Norge erkjenner at den evalueringen som ble igangsatt av ulike årsaker ikke har gitt oss det grunnlaget som vi forventet. En viktig årsak er at bare ca 1/3 av de som har gjennomgått behandling valgte å delta i undersøkelsen. Etter den informasjon jeg har fått, har Helse Midt-Norge besluttet at den rapporten som ble lagt fram ikke alene kan danne grunnlag for å vurdere det videre tilbudet til denne gruppen.

Etter det jeg er kjent med, arrangerte Helse Midt-Norge tidligere i høst et dagsseminar med bred representasjon fra ledende fag- og forskningsmiljøer nasjonalt, samt fra Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress (NKVTS). Anbefalinger fra dette seminaret vil etter Helse Midt-Norge sin vurdering ha stor betydning når Helse Midt-Norge i sakens anledning nå forbereder sak til styremøtet 1. oktober 2009.

Samtidig er jeg informert om at Helse Midt-Norge er i dialog med Betania Malvik om hvordan en kan benytte fagressurser og behandlingskapasitet i et framtidig tilbud til denne pasientgruppen i tråd med anbefalingene fra den nasjonale faggruppen.