Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:1572 (2008-2009)
Innlevert: 14.09.2009
Sendt: 15.09.2009
Besvart: 18.09.2009 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Konkurranseforholdene i meierimarkedet er viktig for aktører som vil gå inn med nye produkter. Tine har dominerende stilling. Q-meieriene lanserte nylig et nytt produkt, yoghurten Skyr, et alternativ til Tine. Tine svarer med å øke markedsføringen og andre tiltak for å holde på sin dominerende posisjon. Det samme skjedde, ifølge Q-meieriene, da Bio-Q ble lansert i fjor.
Hva gjør konkurransemyndighetene for å sikre at ikke Tine misbruker sin dominerende markedsmakt til å hindre konkurranse i enkeltsegmenter?

Begrunnelse

Det vises blant annet til oppslag i Dagens Næringsliv 12. september og i Aftenposten 1. september hvor Tine gjør rede for hvordan de vil holde posisjonen mot nye aktører.
Q-meieriene mistenker kryssubsidiering og peker på at det er vanskelig å lansere nye produkter og dermed gi forbrukerne lavere priser og økt mangfold når den dominerende aktøren går tungt i mot ved lansering av produkter i nye kategorier.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Fra 2000 til 2007 foretok landbruksmyndighetene etterregning av Tine. Etterregningsordningen innebar en kontroll av at Tines marginer på meierileddet ikke ble satt så lavt at det ville være vanskelig for andre meieriselskap å overleve. Ordningen ble opphevet med virkning fra 1. juli 2007.

I forbindelse med avviklingen av etterregningsordningen ble det forutsatt at Konkurransetilsynet måtte forsterke sin overvåking og oppfølging av konkurranseforholdene i meierimarkedet. Stortinget vedtok i 2008 å styrke Konkurransetilsynets budsjett ved å overføre 1,5 millioner kroner fra Statens landbruksforvaltning til Konkurransetilsynet, i tilknytning til den nevnte endringen i markedsordningen for melk. Dette er bakgrunnen for at tilsynet har etablert en overvåkingsordning i meierisektoren, med virkning fra 1, januar 2008.

Konkurransetilsynet har offentliggjort en rapport om tilsynets overvåking av meierisektoren. I rapporten redegjør tilsynet for hvordan markedsovervåkingen gjennomføres, og for resultatene fra første halvår 2008.

Gjennom ordningen beregner Konkurransetilsynet Tines marginer. Dette gir et godt grunnlag for å vurdere eventuelle klager på Tines prisingsatferd. Resultatene fra overvåkingen kan eventuelt også gi grunnlag for at tilsynet på eget initiativ foretar nærmere undersøkelser.

Det foreligger resultater for overvåkningsordningen for første halvår 2008. Basert på den foreliggende informasjonen har tilsynet ikke funnet grunnlag for å foreta ytterligere undersøkelser. En mer detaljert rapport er kunngjort på Konkurransetilsynets hjemmesider.

Prisreduksjoner, selektive rabatter og økte markedsføringsmidler som Tine bruker for å møte konkurransen når konkurrenter lanserer nye produkter, vil reflekteres i de priser og kostnader som blir rapportert til tilsynet i overvåkningsordningen. Ved endret konkurransesituasjon i et meierimarked har tilsynet mulighet til å endre eller øke antallet produkter som inngår i overvåkningsordningen for å styrke kontrollen i denne produktgruppen.