Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:1578 (2008-2009)
Innlevert: 18.09.2009
Sendt: 21.09.2009
Besvart: 25.09.2009 av justisminister Knut Storberget

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Ulovlig fildeling bidrar til å undergrave grunnlaget for produksjon av kunst og kultur. Det må settes mer ressurser inn særlig på å avdekke de aktører som systematisk laster opp store mengder rettighetsbeskyttet materiale med overlegg. Økokrim er godt egnet til å etterforske fildelingssaker.
Vil statsråden etablere en egen enhet i Økokrim som har tilstrekkelig med ressurser til å arbeide systematisk mot ulovlig fildeling og for håndhevelse av åndsverksloven?

Begrunnelse

Teknologiutviklingen kan bidra til å sikre rettighetsinnehaverne i form av nye brukervennlige betalingstjenester. Men skal disse tjenestene utvikles, og bli kommersielt drivverdige og attraktive for forbruker, er det helt nødvendig at det settes mer ressurser inn for å demme opp for ulovlig fildeling. En egen enhet i Økokrim, som har tilstrekkelig med ressurser til rådighet, vil her kunne være et viktig virkemiddel.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg vil presisere at den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket. Opphavsretten gir – innenfor de grenser som åndsverkloven setter – enerett til å råde over åndsverket ved eksemplarfremstilling og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten. Mange åndsverk – herunder musikk og film – er tilgjengelig på Internett uten rettighetshaverens samtykke.

Økokrim hadde tidligere et eget team som arbeidet med etterforskning og påtale av datakrimsaker. Fra 2002 ble teamet utvidet til Politiets datakrimsenter, som blant annet hadde ansvar for fildelingsproblematikken. I forbindelse med omorganisering i politiet ble Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet – Kripos – opprettet fra 1. januar 2005. Overføring av Politiets datakrimsenter fra Økokrim til det nye særorganet var en sentral del av denne prosessen, jfr. St.prp. 63 (2003-2004) og Inst.S.nr.250 (2003-2004). Økokrim har således ikke hatt etterforskning og påtalearbeid av datakriminalitet som sitt arbeidsområde siden 2004. I forbindelse med Politireform 2000 ble antall politidistrikt redusert fra 54 til 27 gjennom fastsettelse av nye distriktsgrenser. Distriktsinndelingen som da ble etablert medførte større enheter, og dermed fordeler, med tanke på kapasitet og kompetanse. Etterforskning av datakriminalitet – herunder piratkopiering og ulovlig fildeling – ivaretas i dag i utgangspunktet av det enkelte politidistrikt. Datakrimavdelingen ved Kripos er et nasjonalt kompetansesenter som yter stedlig og konsultativ bistand til politidistriktene, i tillegg til at Kripos selv etterforsker alvorlige og kompliserte saker innenfor sitt saksområde.

Jeg har ikke vurdert nærmere en løsning som innebærer å gå tilbake til etablering av en enhet i Økokrim som skal jobbe særskilt med ulovlig fildeling. Jeg finner dette mindre hensiktsmessig, med tanke på den omorganiseringen som har funnet sted i politidistriktene og i særorganer for øvrig, og som jeg her har redegjort for.