Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1579 (2008-2009)
Innlevert: 21.09.2009
Sendt: 21.09.2009
Besvart: 02.10.2009 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): En innsatt på ILA med en svært alvorlig drapsdom har under permisjon greid å komme seg til utlandet og senere ikke vendt tilbake til fengselet. Samtidig er det blitt kjent at vedkommende har greid å bestille pass. Både utreise fra landet og passbestilling fremstår som høyst merkverdig. Hvordan vil justisministeren forklare svikten i oppfølgingen av den innsatte, og hva vil statsråden foreta seg for å forhindre slik svikt i forhold til innsatte med særlig alvorlige dommer og at pass kan bestilles/utstedes under soning?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg ser alvorlig på situasjoner hvor innsatte dømt for grov kriminalitet ikke returnerer tilbake til fengslet etter endt permisjon. Alvorligheten gjenspeiles i straffegjennomføringsloven ved at den som unndrar seg gjennomføringen av fengselsstraff i alvorlige tilfeller kan straffes med fengsel inntil 6 måneder. Jeg er kjent med at kriminalomsorgen har foretatt en anmeldelse i den konkrete saken representanten viser til.

På generelt grunnlag vil jeg si det er et grovt tillitsbrudd når innsatte ikke kommer tilbake etter permisjon. Jeg mener derfor at det bør reageres strengt i forhold til nye permisjoner og andre goder i slike saker. Kriminalomsorgen er derfor bedt om å vurdere praksis og regelverket på dette området.

Når det gjelder de nærmere detaljer i denne enkeltsaken kan jeg ikke uttale meg om dette. Men jeg kan forsikre om at både kriminalomsorgen og politiet skal ha en full gjennomgang av hva som har skjedd. Jeg vil på bakgrunn av dette vurdere hvorvidt det er behov for øvrige endringer av regler, praksis eller rutiner.

Det er viktig for meg å fremheve at det i 2008 ble innvilget over 32 000 permisjoner fra norske fengsler. Det forekom svikt i omlag 2 promille av disse sakene. Kun i et fåtall av svikttilfellene ble det begått alvorlig kriminalitet. I et internasjonalt perspektiv har Norge svært lave svikttall. Likevel ser jeg det som viktig å gjennomgå alle tilfeller med alvorlig svikt slik at vi alltid tilstreber forbedring av rutiner og regelverk.

Ordningen med permisjon er en svært viktig del av den innsattes tilbakeføring til et lovlydig liv. Et langt fengselsopphold med høyt sikkerhetsnivå og en brå overgang til frihet vil ofte medføre en økt risiko for tilbakefall til kriminalitet etter løslatelse. Prinsippet om en gradvis tilbakeføring til samfunnet – progresjon – fikk derfor sin tilslutning av en samlet Justiskomité ved behandling av stortingsmeldingen om kriminalomsorgen. I innstillingen fra Justiskomiteen av 26. februar 2009 (Inst.S.nr.169 2009-2009) side 11 gis det utrykk for at:

<>

Utstedelse av pass til innsatte som gjennomfører straff, kan nektes etter passlovens bestemmelser. Hva som har skjedd i denne konkrete saken, og hvordan regelverket blir praktisert, er svært viktig for meg å få klarhet i når det skal vurderes om det er behov for endring av regler, praksis eller rutiner på dette området.