Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1580 (2008-2009)
Innlevert: 21.09.2009
Sendt: 21.09.2009
Besvart: 02.10.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Et Bergensselskap har lansert rørbro til Sotra som løsning for et nytt Sotra-samband. Prinsipp for konstruksjonen er likt den senketunnelen som bygges i Bjørvika. Senketunnel med vann over og løs bunn under er det bygget mange av på verdensbasis. Rørtunnel ble forkastet av Statens vegvesen i starten av planleggingsfasen som foreløpig har konkludert med ny bro. Mange ønsker tunnel, ikke minst Bergen kommune.
Vil statsråden sørge for at tunnelløsninger blir vurdert på nytt som løsning for nytt Sotrasamband?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Regjeringen har besluttet at videre planlegging for Sotra-sambandet skal baseres på konsept J og F, det vil si to ulike brokonsepter. Denne beslutningen bygger på Statens vegvesens konseptvalgutredning med etterfølgende lokal høring og ekstern kvalitetssikring (KS1). Videre planlegging av tunnelløsninger ut over det som allerede er gjennomført i kommuneplanarbeidet, er derfor ikke aktuelt.

I kommuneplanarbeidet har Statens vegvesen vurdert rørbro som en uaktuell løsning. Mellom Bergen og Sotra er sjødybden 80-90 meter, og det er sterk strøm og mye skipstrafikk. Usikkerheten knyttet til gjennomførbarhet, kostnader, sikkerhet og sårbarhet er høy. Statens vegvesen har også vurdert en løsning med senketunnel. Dette er en mer kjent teknologi enn rørbro, men senketunnel har mange av de samme ulempene som rørbro.

Jeg mener at en omkamp om de faglige vurderinger og de valg som er foretatt, vil være uheldig, da det vil medføre ytterligere ressursbruk og potensielt forsinke arbeidet.