Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:1604 (2008-2009)
Innlevert: 29.09.2009
Sendt: 29.09.2009
Besvart: 05.10.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Vil departementet foreta en nærmere vurdering av beslutningen om å legge ned Egersund tollsted, i lys av de påtalte negative konsekvensene for regionens næringsliv, eller er beslutningen endelig?

Begrunnelse

Tollregion Vest-Norge har besluttet å legge ned Egersund tollsted, jfr. også skriftlig spørsmål 15:898 (2008-09) fra representanten Gunnar Kvassheim (V). Både talspersoner i Eigersund kommune og i regionens næringsliv har ment at næringslivets nytte av Egersund tollsted er klart høyere enn det som fremkommer i finansministerens svar på nevnte spørsmål. På den bakgrunn er det viktig å få avklart om beslutningen i tollregionen er endelig, eller om finansministeren som politisk ansvarlig for toll- og avgiftsetaten også vil se på saken i lys av konsekvenser for næringslivet.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Innledningsvis vil jeg vise til ditt brev av 14. mai 2009 og mitt svarbrev av 3. juni 2009 om denne saken. Jeg håper sistnevnte brev ga grunnlag for bedre å forstå mitt svar til representanten Kvassheim.

Ved omorganiseringen av toll- og avgiftsetatens ytre etat i 2004 ble tollstedet i Egersund omgjort (nedgradert) til en ekspedisjons- og kontrollenhet. Enheten skulle drive med kontroll og ekspedisjon knyttet til fergetrafikk og ellers betjene publikum og næringsliv når det ikke var fergeankomster eller –avganger. Fergetrafikken ble vurdert som den avgjørende årsaken til at etaten den gang opprettholdt sin representasjon i Egersund.

Fergetrafikken mellom Egersund og Danmark er nå opphørt. Etaten mener derfor at grunnlaget for fortsatt tilstedeværelse i Egersund er falt bort. Toll- og avgiftsdirektoratet foreslo derfor i brev av 30. mai 2009 at ekspedisjons- og kontrollenheten i Egersund legges ned.

Det er Finansdepartementets vurdering at i Egersund har bortfall av sentrale tollfaglige arbeidsoppgaver blitt erstattet med utføring av tildels ikke-tollfaglige oppgaver. Det er et faktum at det utføres et lavt volum av tollmessige oppgaver ved denne enheten. Dette leder til uheldige skjevheter i ressursbruken i etaten.

Ifølge etaten kan de tollmessige forhold til lokalt næringsliv ivaretas uten egen tollenhet, slik det gjøres på flere steder med større kontaktflate til etaten enn i Egersund.

I brev av 23. september 2009 samtykket departementet til nedleggelse av etatens ekspedisjons- og kontrollenhet i Egersund. Det er ikke aktuelt å omgjøre dette samtykket.