Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1608 (2008-2009)
Innlevert: 30.09.2009
Sendt: 30.09.2009
Besvart: 09.10.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Er det statsråden og Regjeringens politikk og instruksjon overfor Statens Vegvesen (SVV) som ligger til grunn for begrunnelsen og avgjørelsen om standardsenkning på ferjesambandet Stavanger - Tau, ved overføringen fra staten til fylkeskommunen?

Begrunnelse

I en sak til samferdselsutvalget i Rogaland Fylkeskommune skal ruteplan for sambandet Stavanger - Tau behandles. I saken går det fram at hurtigferja er tatt ut av anbudsgrunnlaget. Antall daglige seilinger blir også redusert. Begrunnelsen for dette oppgis fra SVV å være at standarden og tilbudet på sambandet skal reduseres når fylkeskommunen overtar ansvaret. Dette til tross for at sambandet også inngår i en transportkorridor fra Stavanger mot Rv13 nordover, som fortsatt skal være riksveg.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Riksvegferjesambandet Stavanger – Tau blei lyst ut for konkurranse i 2008. Tide Sjø ASA leverte det økonomisk sett mest fordelaktige tilbudet, og er tildelt kontrakt for perioden 2010- 2015. Dette selskapet driver sambandet også i dag.

Etter at kontrakt blei inngått har det oppstått diskusjon om framtidig tilbud i sambandet, både med omsyn til avganger og bruk av materiell.

Sambandet Stavanger – Tau er i dag døgnåpent, og har 31 avganger i døgnet på hverdager. Standarden etter gjeldende transportplan er 30 avganger i døgnet og 18 timers åpningstid for dette sambandet. I samsvar med vanlig praksis for konkurranseutsetting i riksvegferjedrifta valgte en å legge til grunn eksisterende standard (da sambandet blei konkurranseutsatt all den tid denne lå over de langsiktige standardmålene). Tilbudet i sambandet vil med andre ord ikke bli redusert fra 2010.

I nasjonal transportplan som gjelder fra 2010, jf. St. meld. nr. 16 (2008 – 2009), er standardmålene revidert, og det legges opp til en gradvis innfasing av det nye tilbudet i takt med nye utlysinger av anbud i de sambandene som fortsatt inngår i riksvegnettet. Som kjent overføres de fleste riksvegferjesambandene til fylkeskommunene fra 2010. Transportplanen presenterer også standardmål for disse sambandene, men her vil fylkeskommunene i framtida avgjøre hvilken standard som skal legges til grunn ved ny konkurranseutsetting av disse sambandene. Standardmålene for disse sambandene må derfor oppfattes som rettledende. For sambandet Stavanger – Tau med årsdøgntrafikk under 2500 pbe er også de rettledende standardmål i framtida frekvens på 30 og åpningstid 18 timer i døgnet.

I konkurransegrunnlaget ble det stilt krav om halvtimesfrekvenser, og det ble ikke stilt krav om bestemt materiell. Et krav om bruk av en hurtigferje ville i praksis skapt problemer i forhold til å sikre en reell konkurranse, og ville dermed kunne utfordre EØS-rettens anbudsregler.

Kontrakten om framtidig drift baserer seg på bruk av tre like store fartøy med kapasitet 110 personbilenheter. Dette vil etter Statens vegvesen sin vurdering gi det beste opplegget i sambandet både driftsmessig og driftsøkonomisk. Miljømessig vil dette også trolig være et bedre opplegg enn bruk av hurtigferje.

Kontrakt for sambandet Stavanger – Tau er inngått, basert på en åpen anbudskonkurranse. Vesentlige endringer i inngått kontrakt vil kunne få rettslig etterspill, og de juridiske sidene vil måtte vurderes nøye før det eventuelt blir gjort større endringer i inngått kontrakt. Fylkeskommunen står på sin side fritt til å gjøre slike vurderinger, og eventuelle endringer i kontrakten, etter at den overtar ansvaret for drift av ferjesambandet om knappe tre måneder. Kontrakten åpner for å kunne foreta justeringer i antall avganger i det omfang fylkeskommunen ønsker.

I forbindelse med forvaltningsreformen innen vegsektoren er det lagt opp til at bl.a. Rogaland er tildelt ekstra skjønnsmidler. Fylkeskommunen vil kunne prioritere økning av antall avganger i sambandet innenfor egne rammer.