Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1609 (2008-2009)
Innlevert: 30.09.2009
Sendt: 01.10.2009
Besvart: 08.10.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til svar på skriftlig spørsmål nr. 1 576 om informasjon om kostnadsutvikling og kostnadsprognoser for bygging av Hardangerbrua. Jeg har oppfattet det slik at det er under utarbeidelse prosedyrer og verktøy for bedre styring av usikkerhet slik at praktisk usikkerhetsstyring (PUS) trekkes ut som en selvstendig del av grunnlaget for prosjektstyringen.
Er det riktig at et slikt arbeid med usikkerhetshåndtering i store statlige prisjekter pågår, og at Hardangerbrua er at av 4 veiprosjekt som inngår i dette arbeidet?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Sammen med Statoil, Telenor, Jernbaneverket, Statsbygg og Forsvarsbygg deltar Statens vegvesen i et større forskningsprosjekt om praktisk styring av usikkerhet i utbyggingsprosjekter (PUS). Prosjektet, som vil bli avsluttet sommeren 2010, er omtalt i St.prp. nr. 45 (2007-2008) Om nokre saker som gjeld veg og jernbane, side 3-4. Som del av dette prosjektet har Statens vegvesen utarbeidet forslag til retningslinjer, kjøreregler og verktøy for styring av usikkerhet, herunder risikostyring, ved gjennomføring av vegprosjekter. Prinsippene for styring av usikkerhet i gjennomføringsfasen vil henge nøye sammen med både identifisering av usikkerhet i planfasen og risikovurderingen som uansett skal gjennomføres i HMS-sammenheng i henhold til byggherreforskriften.

I en tidlig fase av utviklingsarbeidet (september 2008) ble mulig metodikk og prosess for usikkerhetsstyring diskutert i en idédugnad på hvert av fire vegprosjekter.

Ett av disse prosjektene var Hardangerbrua. Erfaringene fra idédugnadene er benyttet i det videre utviklingsarbeidet. Ut over idédugnadene har de fire vegprosjektene i liten grad inngått i arbeidet, bortsett fra deltakelse med enkeltpersoner i en referansegruppe.

Statens vegvesen regner med at systemet for praktisk styring av usikkerhet vil være tilstrekkelig utviklet for bruk i etaten tidlig i 2010, dvs. i forkant av avslutningen av prosjektet PUS.