Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1615 (2008-2009)
Innlevert: 30.09.2009
Sendt: 01.10.2009
Besvart: 08.10.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Hva vil miljøvernministeren gjøre for å sikre at avtalen om rapportering av frakt av atomavfall langs norskekysten følges?

Begrunnelse

Norske myndigheter ble ikke varslet da et transportskip nylig fraktet atomavfall langs kysten vår fra Polen til Murmansk. Norge har en klar rett til å bli informert når det skal fraktes atomavfall langs norskekysten. Den lange norskekysten er svært værutsatt noe som medfører en høy ulykkesrisiko. Hvis det skjer ei ulykke må redningspersonell selvfølgelig være informert dersom det er atomavfall i lasten.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Det finnes ikke internasjonale avtaler om varsling av tredjepartsland for skip som transporterer atomavfall.

International Maritime Organization (IMO)s konvensjon om sikkerhet til sjøs (SOLAS-konvensjonen)setter imidlertid strenge krav til skip som transporterer kjernefysiske stoffer. Også Havrettskonvensjonen krever at skip skal ha om bord nødvendig dokumentasjon om lasten, og iaktta de særlige forholdsregler som er fastsatt for slike skip i internasjonale avtaler når de utøver retten til uskyldig gjennomfart gjennom sjøterritoriet. Ved eventuell ulykke som kan ha konsekvenser for Norge, foreligger det en klar varslingsplikt. Spørsmålet om varsling av tredjepartsland for skip som transporterer kjernefysiske stoffer har vært drøftet internasjonalt, men det er ikke oppnådd enighet om å innføre en varslingsplikt til tredjepartland. Erfaring til nå tilsier at det vil være svært vanskelig å forandre på dette bl.a. fordi flere store land som transporterer slikt materiale er imot, og fordi det er komplisert å definere hvilke land som er tredjeland. I tillegg framhever transportlandene at bred kjennskap til slike transporter vil øke faren for terroranslag.

I Norge er det konsesjonsplikt for alle fremmede ikke-militære fartøyers ferdsel i indre farvann, og for anløp til norske havner når de har atomsubstans i lasten. Dette innebærer en søknadsplikt, og er regulert i atomenergiloven og anløpsforskriften. Konsesjonsplikten gjelder ikke i norsk sjøterritorium utenfor grunnlinjen og ut til territorialgrensen – det vil si 12 nautiske mil utenfor grunnlinjen.

Med utgangspunkt i Norges bilaterale avtale med Polen om varsling i forbindelse med atomulykker hadde Statens strålevern et møte med polske myndigheter våren 2009. På dette møtet fikk Strålevernet kjennskap til at en transport av atomavfall fra Polen til Murmansk i Russland var forestående. Strålevernet formidlet i møtet et ønske om å bli informert om når transporten skulle foregå. Noen slik informasjon ble ikke oversendt da transporten fant sted tidligere i høst. Polske myndigheter har imidlertid ikke noen varslings- eller informasjonsplikt i henhold til den bilaterale avtalen eller internasjonalt avtaleverk.

Kystverket forvalter et europeisk meldesystem for skipsfarten som kalles SafeSeaNet.

I korthet betyr dette at alle skip som går til eller fra en EU/EØS havn, har plikt til å melde inn en del data ved avgang og før ankomst av seilasen til en sentral database. SafeSeaNet vil således kunne være et nyttig verktøy for å fremskaffe informasjon om farlig last. Kystverket samarbeider med flere etater i Norge og distribuerer data fra SafeSeaNet, og Statens strålevern vil fra nå av være en del av dette samarbeidet.