Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:9 (2009-2010)
Innlevert: 09.10.2009
Sendt: 12.10.2009
Besvart: 16.10.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): På E39 like ved avkjørselen til Flekkefjord har det igjen skjedd en meget alvorlig trafikkulykke med 3 drepte. De siste ca. 10 år er 6 mennesker drept på en strekning på 2-300 meter. Midtskillere ville ha hindret de fleste av disse ulykkene. Til tross for dette vil ikke Vegvesenet prioritere midtskillere her.
Kan statsråden ta tak i saken og hjelpe til med at midtskillere blir bygget slik at flere liv ikke skal gå tapt på denne strekningen?

Begrunnelse

E39 gjennom Vest-Agder er på store deler i dårlig forfatning. Dårlig linjeføring og krappe kurver fører til mange trafikkulykker hvert år. Veiens beskaffenhet er ikke alle steder egnet til å bygge midtskillere på, i hovedsak på grunn av manglende bredde. Dette er ikke tilfellet ved ulykkestedet i Flekkefjord. Her er det god plass for å bygge midtskillere, da det over størstedelen er 3 kjørebaner.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er kjent med møteulykken 3. oktober, som skjedde der trefeltsstrekningen innsnevres til to felt 600 m øst for avkjøringen til Flekkefjord. Enhver alvorlig ulykke med drepte eller hardt skadde er én ulykke for mye. Statens vegvesen opplyser at ulykken skal analyseres av den regionale ulykkesanalysegruppen og at det på bakgrunn av dette vil bli vurdert kort- og langsiktige tiltak for å bedre trafikksikkerheten. Jeg vil avvente Statens vegvesens vurdering før jeg tar stilling til spørsmålet om eventuelt midtrekkverk.