Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:19 (2009-2010)
Innlevert: 09.10.2009
Sendt: 13.10.2009
Besvart: 19.10.2009 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Høyskolene i Hedmark og Oppland har ifølge NRK gjort seg avhengig av tilskudd fra eksterne finansieringskilder for å opprettholde sin aktivitet. Finansieringen er betinget av at man lykkes med universitetsplanene eller at staten tar et større ansvar i framtiden.
Hva mener statsråden om at styrene for institusjonene har utviklet dem i en retning der andre, eksterne finansieringskilder, i stadig sterkere grad synes å bli styrende for institusjonenes strategiske valg og retning?

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Høyskolene er statlige organer som skal drive sin virksomhet innenfor de legale og bevilgningsmessige rammer som Stortinget og departementet til enhver tid beslutter. Institusjonene har fullmakt til å opptjene midler utenfor den statlige bevilgningen, men dette skal skje på en slik måte at det ikke skaper fremtidige forpliktelser for staten.

Etter Stortingets behandling av regionalmeldingen fikk fylkeskommunene et større ansvar for høgre utdanning og forskning, gjennom at de utpeker styremedlemmer til høyskolestyrene og gjennom opprettelse av regionale forskningsfond. Høyskolene er også viktige aktører på den regionale utviklingsarenaen der fylkeskommunene har et overordnet ansvar. Ut fra dette er det naturlig at arbeidet med å etablere et innlandsuniversitet blir støttet av de regionale aktørene med fylkeskommunene i spissen. Når det gjelder fondet som fylkeskommunene har opprettet for å støtte etableringen av innlandsuniversitetet har dette vært anvendt til å styrke det faglige tilbudet på mastergrads- og phd-nivå ved høyskolene, noe som kan representere en utfordring mht. å videreføre det faglige tilbudet når midlene er brukt opp. Jeg forutsetter at høyskolene i Oppland og Hedmark forvalter sine ressurser i henhold til økonomiregelverkets bestemmelser og de rammer myndighetene til enhver tid fastsetter, og at de i sin langsiktige planlegging tar høyde for de utfordringer dette skaper.

Jeg har lagt opp til at den videre utviklingen av strukturen i universitets- og høyskolesektoren skal bygge på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon, gjennom frivillige prosesser.