Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:22 (2009-2010)
Innlevert: 09.10.2009
Sendt: 13.10.2009
Besvart: 16.10.2009 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Hvordan vurderer statsråden de opplysninger som fremkommer om forholdet mellom Luftforsvaret, Forsvarsdepartementet og selskapet Ocas as i dagens Næringsliv 5. og 6. oktober; kan statsråden gi en fullstendig redegjørelse for kontakten mellom Luftforsvaret og selskapet - inkludert bakgrunnen for at Luftforsvaret skal ha bidratt økonomisk til selskapet og det totale omfanget av slike bidrag, og hvordan vil statsråden følge opp denne saken, inkludert Luftforsvarets manglende rutiner for dokumentasjon?

Begrunnelse

Dagens Næringsliv hadde 3., 5. og 6. oktober oppslag om selskapet Ocas as, som i følge avisen skal ha fått vederlagsfri tilgang til Forsvarets radarfrekvenser. Bransjeorganisasjonen IKT Norge betegner den tilgangen selskapet har fått som verdt "flere titalls millioner kroner i et åpent marked". luftforsvaret skal også direkte ha bidratt med minst tre millioner kroner til selskapets aktivitet siden 1999. Både Forsvaret og Forsvarsdepartementet skal også ha nektet avisen innsyn i sakens dokumenter, med henvisning til at dokumentasjon ikke finnes, eller ikke er tilstrekkelig journalført i Luftforsvaret.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 13. oktober 2009 med spørsmål fra stortingsrepresentant Jan Tore Sanner om forholdet mellom Luftforsvaret, Forsvarsdepartementet (FD) og selskapet OCAS AS.

Regjeringen legger stor vekt på å skape forutsigbarhet og best mulige rammevilkår for norsk industri. Derfor har vi som kjent utformet en helhetlig strategi for å styrke samarbeidet mellom Forsvaret og industrien, presentert i St.meld. nr. 38 (2006-2007). Stortinget har gitt sin tilslutning til strategien, jf. Innst. S. nr. 117 (2007-2008). Strategien skal bidra til å videreutvikle norsk industris kompetanse til å understøtte Forsvarets materiellbehov, styrke norsk industris muligheter til å delta i internasjonalt materiellsamarbeid, og sørge for at norske bedrifter blir satt best mulig i stand til å levere materiell og tjenester til Forsvaret når dette anses hensiktsmessig.

Kontakten mellom Forsvaret og OCAS AS

Når det gjelder kontakten med OCAS AS er det hensiktsmessig først å gi en kort oversikt over selskapsstrukturen. OCAS AS ble stiftet 7. mars 2000 som et aksjeselskap. En av aksjonærene i OCAS AS er Tyra Invest AS. Sistnevnte selskap er eiet blant annet av tre tidligere forsvarsansatte. En av disse er styreleder i OCAS AS og administrerende direktør i Tyra Invest AS. Selskapet Tyra Invest AS utøvet også eierskap i Synthetic Signal Processing Radar (SSPR) AS. SSPR AS fusjonerte med OCAS II i 2005, og OCAS II og OCAS fusjonerte i 2008.

Luftforsvaret er i dag driftsansvarlig for fem flyplasser i Norge og grunneier på ytterligere ni. Luftforsvaret er en meget sentral aktør innen luftfart i Norge, og har tradisjonelt vært en pådriver i flytryggingsspørsmål. Som en del av dette arbeidet har Luftforsvaret bidratt til utvikling av et system for varsling av luftfartshindre. Forsvarsstaben har opplyst at samarbeidet med Tyra Invest AS og senere OCAS AS, knyttet til utviklingen av et slikt system (OCAS-systemet), startet på slutten av nittitallet og at dette første gang ble formalisert gjennom kontrakter knyttet til økonomisk støtte i 2000. Luftfartsverket og Luftfartstilsynet deltok aktivt i dette samarbeidet. Forsvarsstaben oppgir videre at nettopp flytrygging og utsikten til å bidra til utvikling av et system som kunne redusere tap av menneskeliv og materiell var begrunnelsen for å støtte dette arbeidet. Flytryggingsinspektøren og lufttjenesteinspektøren i Luftforsvaret har begge på et faglig grunnlag skriftlig anbefalt Luftforsvarsstaben å støtte prosjektet økonomisk. Forsvarstaben opplyser at Luftforsvaret til sammen har bidratt med støtte til en verdi av 5 815 000 kroner til utviklingen av OCAS-systemet.

Den strategiske ledelsen av Forsvaret ble etablert gjennom Stortingets behandling av Innst. S. nr. 342 (2000–2001), jf. St.prp. nr. 45 (2000– 2001), og Innst. S. nr. 232 (2001–2002), jf. St.prp. nr. 55 (2001–2002), og ble implementert høsten 2003.

Frem til høsten 2003 var midler til forsknings- og utviklingsprosjekter i forsvarssektoren fordelt mellom FD og forsvarsjefen. I denne forbindelse lå det innenfor forsvarsjefens fullmakter å vurdere hvilke prosjekter og aktiviteter han anså det var formålstjenlig for Forsvaret å gi støtte til.

Avtalen mellom FD og OCAS AS

FD er, når det gjelder Forsvarets bruk av frekvenser, kontaktpunkt mot Post- og teletilsynet (PT). FD forestår søknader og ankesaker til og eventuelle klagesaker fra PT vedrørende Forsvarets frekvensbehov og -bruk. I september 2007 tok Forsvaret telefonisk kontakt med FD for å informere om at Forsvaret hadde til hensikt å gi OCAS AS en ikke-eksklusiv brukstillatelse av frekvensbåndet 1300-1350 MHz. Forsvaret vurderte systemet å være et svært viktig bidrag til flysikkerheten både for sivil og militær lufttrafikk. FD ble, som kontaktpunkt mot PT, anmodet om å signere en avtale til dette formålet.

FD mottok i september 2007 per e-post et utkast til en slik avtale og gjorde i den forbindelse en juridisk vurdering av avtaleutkastet. Som del av den juridiske vurderingen ble det stilt spørsmål om det fantes konkurrenter til OCAS-systemet, og om Forsvarets bruk og rettigheter i frekvensbåndet ville være tilfredsstillende beskyttet dersom OCAS AS ble gitt anledning til å bruke frekvensene.

På forespørsel opplyste Forsvaret per e-post i november 2007 at de ikke var kjent med at fantes konkurrenter til OCAS-systemet i markedet. Det ble videre bekreftet fra Forsvarets side at Forsvarets bruk og rettigheter i frekvensbåndet var tilfredsstillende ivaretatt i det foreliggende avtaleutkastet. Med bakgrunn i disse avklaringene, og ikke minst på grunnlag av at Forsvaret anså systemet som et svært viktig bidrag til militær og sivil flysikkerhet, vurderte FD at avtalen med OCAS AS kunne inngås. Avtalen ble undertegnet i et møte mellom FD og OCAS AS i desember 2007.

Saksbehandlingen knyttet til den aktuelle avtalen med OCAS AS har ikke i tilstrekkelig grad vært dokumentert i tråd med prinsippene for forsvarlig forvaltning. Jeg vil derfor både internt i departementet og ovenfor Forsvaret, understreke viktigheten av at gjeldende administrative rutiner følges opp, slik at arbeidsprosessene alltid kan dokumenteres.

Frekvensprising

Det vises i begrunnelsen for representanten Sanners spørsmål til Dagens Næringslivs oppslag, hvor bransjeorganisasjonen IKT Norge anslår verdien av den såkalte frekvensgaven til ”flere titalls millioner i et åpent marked”.

Forsvaret disponerer frekvenstillatelser fra PT på en ikke-kommersiell basis. FD har i sakens anledning bedt PT om en vurdering av verdien av OCAS’ frekvenstilgang. I sin uttalelse sier PT følgende vedrørende potensiell markedsverdi for frekvensbåndet 1300-1350 MHz:

”…Frekvensbåndet er regulert internasjonalt og nasjonalt til navigasjon og lokasjonstjenester (radar). Frekvensbåndet kan i dag ikke benyttes til kommunikasjonsformål. Markedet for radartjenester er, slik PT ser det, svært begrenset.

…PT får svært sjelden henvendelser av firma som er interessert i å skaffe seg frekvenstillatelser til bruk for radar. Ved slike henvendelser har PT alltid hatt nok ressurser å tildele til de som har vært interessert.

PT ser at de frekvensbåndene som har vært omsatt for mye penger i Norge og internasjonalt, er frekvensbånd som kan benyttes til kommunikasjonsformål (mobiltelefoni, fast og mobilt bredbånd, radiolinjer etc.). Per i dag har ingen frekvensbånd som er regulert til radarformål blitt omsatt for penger i Norge. PT konkluderer dermed med at interessen og markedsverdien for et slikt frekvensbånd er lav”.

Forholdet til andre interessenter

Våren 2009 ble FD telefonisk kontaktet av en representant fra firmaet Protura, som oppga å være en konkurrent til OCAS AS. Representanten fra Protura stilte i denne sammenhengen spørsmål ved den avtalen OCAS AS har med FD om vederlagsfri bruk av Forsvarets frekvenser.

I lys av at det nå syntes å eksistere konkurrenter til OCAS AS ble det gjort en fornyet juridisk vurdering i FD. Konklusjonen fra den juridiske vurderingen er at avtalen i lys av denne endrede konkurransesituasjonen i markedet, vil kunne vurderes å være konkurransevridende.

På denne bakgrunn ba FD om en avklaring fra PT om de aktuelle frekvensene også kunne gjøres tilgjengelige for andre interessenter på samme vilkår som for OCAS AS. PT bekreftet i e-post av 1. oktober 2009 at det fra deres side ikke er ønskelig å legge noen begrensninger på at andre enn OCAS AS kan få tilgang til frekvensressursene i 1300-1500 MHz-båndet. Som oppfølging av dette arbeider FD nå med å finne en hensiktsmessig fremgangsmåte for at en slik mulighet også kan gis til andre aktuelle interessenter, herunder hvordan hensynet til en tilfredsstillende bekjentgjøring av tildelingsadgangen skal gjennomføres.

La meg avslutningsvis understreke at denne regjeringen er opptatt av at samarbeidet med industrien skjer i åpenhet og med ryddige forhold og at gjeldende regelverk følges. Jeg legger stor vekt på at forsvarssektoren skal fremstå med legitimitet, tillit og troverdighet i det sivile samfunn. Forsvaret forvalter store summer på vegne av samfunnet, og saksbehandlingen i forsvarsektoren må derfor baseres på høye krav til integritet, åpenhet og høy etisk standard.