Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:23 (2009-2010)
Innlevert: 09.10.2009
Sendt: 13.10.2009
Besvart: 19.10.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Etter opptrappingsplanen (1998-2 008) for psykisk helse har Helsedirektoratet dokumentert et udekket behov for om lag 2 700 omsorgsboliger. Et egnet sted å bo er avgjørende for å fungere i hverdagen.
Når vil Regjeringen følge opp dette slik at mennesker med psykiske lidelser får et tilrettelagt og egnet botilbud?

Begrunnelse

Fylkesmennene har også, på oppdrag fra departementet, kartlagt behovet for nye omsorgsboliger til heldøgnstjeneste og sykehjemsplasser, og behovet for modernisering og utskiftning i årene frem til 2015.
Kartleggingen viser behov for om lag 12 000 sykehjemsplasser og 8 000 omsorgsboliger med heldøgnstjeneste. Fylkesmennene oppgir at om lag 14 00 0 enheter er begrunnet i behovet for befolkningen over 67 år, mens de resterende 6 000 enhetene knyttes til personer under 67 år. Om lag 3 000 av de 6 000 enhetene er knyttet til personer med psykiske lidelser.
Målgruppen for det statlige investeringstilskuddet for bygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgns omsorg er personer med behov for heldøgnstjenester, uavhengig av alder, diagnose og funksjonshemming. Kommunene skal kunne bygge, kjøpe eller utbedre sykehjem og omsorgsboliger.
Tilskuddet skal styrke kommunenes tilbud om blant annet korttidsplasser i sykehjem og botilbud for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, herunder personer med utviklingshemming, nedsatt funksjonsevne eller psykiske og sosiale problemer (St.prp. nr. 1 (2007-2008) HOD).
Regjeringen sier i Soria Moria II at det skal gis investeringstilskudd til bygging av 12 000 enheter i årene frem til 2 015. Det utgjør en differanse på 8 0 00 enheter, ut fra fylkesmennenes behovsvurdering. Regjeringen har varslet at de for 2010 vil gi investeringstilskudd til 2 500 sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgns omsorg til eldre, og det forutsettes at boliger til psykisk syke kommer i tillegg til dette.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for mennesker med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester uavhengig av beboerens alder, diagnose eller funksjonshemming.

Det er et mål for denne regjeringen å gi tilskudd til 12 000 sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser innen 2015 for å sikre nok kapasitet og utvide rammene ytterligere dersom søknadsinngangen fra kommunene tilsier det.

Jeg vil også vise til at staten gjennom Husbanken i tillegg disponerer viktige ordninger som statlig bostøtte, startlån og boligtilskudd til etablering og tilpasning av utleieboliger. Disse virkemidlene skal bistå vanskeligstilte på boligmarkedet, der mennesker med psykiske lidelser utgjør en stor andel. Det er et mål om flere og bedre kommunalt disponerte utleieboliger. Boligtilskuddet står sentralt i dette arbeidet. Husbanken skal derfor i 2010 arbeide systematisk for å øke tilbudet av kommunalt disponerte boliger, særlig for personer som har behov for oppfølging.