Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:45 (2009-2010)
Innlevert: 14.10.2009
Sendt: 15.10.2009
Besvart: 21.10.2009 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I valgkampen lovet samferdselsministeren en sjette gassferje som skal brukes mellom Mortavika og Arsvågen - og som kan bidra til bedre regularitet også på det viktige sambandet Halhjem - Sandvikvåg. Ferjesambandet på E39 over Boknafjord og Bjørnefjorden er ikke nevnt i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010.
Hvordan følger samferdselsministeren opp sine løfter om ny ferje og bedre ferjeforbindelse på E39 i hhv. Hordaland og Rogaland?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Etter at rederiet Fjord1 startet opp med gassferjedrift i ny anbudskontrakt på ferjesambandet Mortavika – Arsvågen 1. januar 2007, har sambandet hatt en høyere trafikkvekst enn andre stamvegsamband på Vestlandet og også høyere vekst enn den generelle trafikkveksten både på vegnettet og på andre ferjesamband. I løpet av de to første årene med gassferjedrift i sambandet gikk trafikken opp med 33,7 pst. Trafikkveksten har vært sterkere enn forventet.

Pga. trafikkveksten er det behov for å sette inn mer kapasitet for å unngå trafikale problemer på sambandet. Før departementet kunne be vegvesenet gå videre med saken, har det imidlertid vært nødvendig å avklare visse kontraktsrettslige spørsmål i lys av gjeldende anbudskontrakt.

Jeg har nå bedt Statens vegvesen sluttføre forhandlinger med Fjord1 om å løse fremtidige kapasitetsutfordringer på ferjesambandet Mortavika-Arsvågen. Etter alle solemerker må det bygges en ny gassferje for å sikre tilstrekkelig fart og et enhetlig driftsopplegg. Med en ny ferje på plass i dette sambandet vil også regulariteten på den såkalte C-ferja i sambandet Halhjem-Sandvikvåg kunne forbedres kraftig.