Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:64 (2009-2010)
Innlevert: 16.10.2009
Sendt: 16.10.2009
Besvart: 23.10.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Aker sykehus bør nedlegges. Det er konklusjonen fra en prosjektgruppe som arbeider med sykehusstrukturen i hovedstadsområdet. For mange som har Aker som "sitt" sykehus, er dette en urovekkende melding. Når det i tillegg allerede meldes om kapasitetsproblemer ved A-hus, så spør mange seg om sykehustilbudet blir svekket.
På hvilken måte vil helseministeren engasjere seg for å sikre at sykehustilbudet for bla. Groruddalens befolkning styrkes og ikke svekkes?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som representanten er vel kjent med, har Helse Sør-Øst RHF etablert sykehusområder i regionen, samt foretatt endringer i foretaksstrukturen og i sykehusenes opptaksområder. Dette er en del av et større omstillingsarbeid i Helse Sør-Øst etter sammenslåingen av Helse Sør RHF og Helse Øst RHF i 2007. I henhold til St. prp. nr. 44 (2006-2007) fikk den sammenslåtte regionen i oppdrag å få til bedre samordning og ressursutnyttelse i regionen generelt og i hovedstadsområdet spesielt, til beste for pasientene. Komiteens flertall ga sin tilslutning til Regjeringens beslutning om sammenslåing, bl.a. med henvisning til de utfordringer som var konkretisert i Oslo-området (Innst. S. nr. 167 (2006-2007)).

Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at de behandlet spørsmålet om organisering og uvikling av sykehusområde Oslo høsten 2008. I styrevedtaket ble det lagt til grunn at den fremtidige organiseringen av Oslo Universitetssykehus HF skulle understøtte et organisatorisk skille mellom lokalbaserte spesialisthelsetjenester og lands-/regions-/ områdefunksjoner (styresak 108/2008).

Oslo universitetssykehus HF, som ble etablert 1. januar 2009, har i denne forbindelse etablert et lokalsykehusprosjekt som skulle drøfte dagens og fremtidens behov for lokalsykehustjenester i hovedstaden, med pasientenes behov som utgangspunkt. Oslo Universitetssykehus drifter i dag på mange lokaliteter, over 70 i tallet. For å styrke behandlingstilbudet, fagmiljøene og samhandlingen mot Oslo kommune og førstelinjetjenesten har prosjektet anbefalt en samling av flest mulig behandlingstilbud. Prosjektet står samlet bak en anbefaling om at Oslo Universitetssykehus bør samle lokalfunksjonene i et nytt storbysykehus, der akuttilbud innen kirurgi, medisin, rusbehandling og psykiatri kan samles på ett sted. Med utgangspunkt i anbefalingen om et nytt storbysykehus, har prosjektgruppen videre utredet lokaliseringsalternativer og konkludert med at området på Ullevål vurderes som best egnet.

Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at rapporten ble lagt frem for ledelsen ved Oslo Universitetssykehus i midten av oktober. Rapporten er ikke behandlet av styret for Oslo Universitetssykehus, og har derfor kun status som et saksforberedende dokument. Saken forventes behandlet i et kommende styremøte i desember. Dette er derfor en sak som fremdeles er i prosess og som må følge vanlig saksgang.

Jeg kan forsikre at jeg følger utviklingen nøye. Jeg forventer og vil påse at befolkningen i hovedstadsområdet, også i Groruddalen, skal være sikret et forsvarlig og godt tjenestetilbud, også ved eventuelle endringer i foretaksstrukturen og i sykehusenes opptaksområder. Som representanten sikkert er kjent med, følger det også av helseforetaksloven at saker som vurderes å være av vesentlig betydning skal legges frem for departementet, som fatter vedtak i foretaksmøtet.