Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:74 (2009-2010)
Innlevert: 19.10.2009
Sendt: 20.10.2009
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 28.10.2009 av justisminister Knut Storberget

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Hva vil Statsråden gjøre for å få en slutt på at unge gutter blir rekruttert til å selge narkotika og hva vil Statsråden gjøre for at disse personene får den hjelpen de trenger?

Begrunnelse

I Dagbladet 17.oktober kan vi lese om unge gutter som blir hentet til Norge for å selge narkotika. Dette er organisert kriminalitet og "trafficking" av barn til kriminelle handlinger. Vi ser eksempel på en 15 åring som tas to ganger i uken av politiet og en 16 åring som har blitt tatt 17 ganger av politiet. Situasjonen nå er at disse unge bor på gata og selger narkotika.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: La meg først få understreke at jeg deler representanten Hornes bekymring for disse unge som føres inn i organisert kriminalitet. Oslo politidistrikt opplyser imidlertid at man der ikke har tilstrekkelig grunnlag for å anta at disse guttene rekrutteres som en del av organisert kriminalitet gjennom menneskehandel

Det er med god grunn at problemene med illegal narkotikaomsetning bl.a. i området ved nedre del av Akerselva har fått stor oppmerksomhet, både hos det alminnelige publikum og hos myndighetene, herunder politiet i Oslo.

Jeg har understreket overfor politimyndighetene at det er svært viktig å hindre at barn og unge rekrutteres inn i rusmiddelkriminalitet, både illegal omsetning og misbruk. Politiet skal prioritere slik innsats. I denne sammenheng er det derfor tilfredsstillende å registrere at politiet følger dette opp.

I denne forbindelse vil jeg nevne at Politiets utlendingsenhet, Oslo politidistrikt og Utlendingsdirektoratet deltar i et samarbeidsprosjekt som har til formål å bekjempe omsetning av narkotika i sentrale deler av Oslo. Det er på det rene at en del personer som oppholder seg her i landet for kortere eller lengre tid, både selv omsetter narkotika og rekrutterer andre til å gjøre det. Dette er særlig alvorlig når unge, tildels mindreårige, gutter rekrutteres til slik ulovlig virksomhet. Av den grunn prioriterer politiet å få fastsatt identitet og uttransportert personer som er straffedømte eller oppholder seg her ulovlig.

Jeg er også informert om at Oslo kommune og Oslo politidistrikt samarbeider om tiltak for unge gjengangerkriminelle. Rask oppfølgning av straffbare forhold, begått av mindreårige som ikke har etnisk norsk opprinnelse, er prioritert. For å komme inn på tiltaket må den unge være registrert med fire eller flere straffesaker de siste 12 månedene. Per dags dato kvalifiserer 16 mindreårige asylsøkere til tiltaket. Disse er registrert med mer enn 100 straffesaker til sammen.

Jeg har tro på at de tiltakene som er iverksatt vil ha effekt. Fra min side vil jeg understreke behovet for et tett samarbeid mellom kommunale myndigheter og politiet også på dette problemfeltet. Gjennom slikt samarbeid får man både reagert overfor straffbare handlinger og man kan få ivaretatt de mindreårige det her er tale om. Jeg vil her minne om samarbeidet som Oslo politidistrikt og Oslo kommune har for å skape større trygghet for publikum gjennom det etablerte samarbeidet ”Sammen lager vi et trygt Oslo” (SALTO) som er Oslos versjon av ”Samordning av lokale tiltak” (SLT).

Jeg vil også framheve at kommunene nå har fått et meget nyttig instrument for å forebygge kriminalitet, nemlig den nye plan- og bygningsloven som trådte i kraft 1. juli d.å. Der er kriminalitetsforebygging gitt en selvstendig status ved at kommunene skal legge til rette for å utforme bl.a. friområder slik at de blir oversiktlige og fremmer trygghet.

Jeg har i min periode som justisminister lagt vekt på å skape muligheter for godt samarbeid lokalt mellom kommunale myndigheter og politiet, bl.a. gjennom utviklingen av politiråd. Dette har utviklet mulighetene for gjennomføring av gode tiltak lokalt og legger til rette for samarbeid om små og store forebyggende tiltak. I Oslo har dette samarbeidet i politiråd gitt seg uttrykk i jevnlige møter mellom byrådsleder og politimester og deres medarbeidere. Jeg vil følge arbeidet med utviklingen av politiråd nøye.

Jeg vil samtidig peke på at det er viktig å dele kunnskap om gode og virkningsfulle tiltak. Erfaringen fra innsatsen i Oslo vil derfor bli videreformidlet til andre deler av landet slik at det ved behov tidlig kan iverksettes lignende tiltak også andre steder.